حراج بررسی تاثیر یادگیری بر اجرای مهارت های ورزشی مختلف در بین دانشجویان دانشگاه نمایش بزرگتر

بررسی تاثیر یادگیری بر اجرای مهارت های ورزشی مختلف در بین دانشجویان دانشگاه

فایل ورد

58 برگ

جزئیات بیشتر

9,900 تومان بدون مالیات

کلیه کارت های شتاب
کلیه کارت های شتاب

اطلاعات بیشتر

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                         صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه................................................................................................................................................................................ 2           

بیان مسئله......................................................................................................................................................................... 2

ضرورت و اهمیت پژوهش................................................................................................................................................... 4

اهداف تحقیق...................................................................................................................................................................... 8

اهداف.................................................................................................................................................................................. 4

فرضیات............................................................................................................................................................................... 5

تعاریف................................................................................................................................................................................ 5

 

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

مقدمه.................................................................................................................................................................................. 8

تعریف توجّه........................................................................................................................................................................ 8

نظریه‌های توجّه.................................................................................................................................................................. 10

کانون توجّه......................................................................................................................................................................... 15

شیوه­های توجّه.................................................................................................................................................................... 16

ویژگی­های توجّه................................................................................................................................................................. 20

هوشیاریو توجّه................................................................................................................................................................. 17

تصويرسازي ذهني چيست.................................................................................................................................................. 20

انواع تصویرسازی................................................................................................................................................................. 22

موارد استفاده از تصویرسازی ذهنی و آثار آن..................................................................................................................... 24

نظریههای تصویرسازی ذهنی............................................................................................................................................ 26

پیشینۀ تحقیق.................................................................................................................................................................... 35

نتیجهگیری........................................................................................................................................................................ 38

 

فصل سوم: روش پژوهش

مقدمه.................................................................................................................................................................................. 40

روش تحقیق........................................................................................................................................................................ 40

جامعه و نمونۀ آماری.......................................................................................................................................................... 40

روش آماری و شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات.................................................................................................................... 40

 

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

فرضیه اول........................................................................................................................................................................... 42

فرضیه دوم.......................................................................................................................................................................... 43

 

فصل پنچم: نتیجه گیری و پیشنهادات

بحث و نتيجهگيري........................................................................................................................................................... 45

پيشنهادات برای تحقیقات آینده......................................................................................................................................... 47

پیشنهادات آموزشی............................................................................................................................................................ 47

فهرست منابع و مآخذ......................................................................................................................................................... 48