تکلیف آمار استنباطی پیام نور نمونه دوم نمایش بزرگتر

تکلیف آمار استنباطی پیام نور نمونه دوم

شامل تکلیف اول و دوم و سوم و چهارم

فایل ورد

20 برگ

جزئیات بیشتر

10,000 تومان بدون مالیات

کلیه کارت های شتاب
کلیه کارت های شتاب

اطلاعات بیشتر

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                               صفحه

تکلیف اول. 1

کلیات.. 1

تکلیف دوم. 2

آزمون های t «آزمون t تک نمونه ای»  2

تکلیف سوم. 6

تجزیه و تحلیل واریانس یکطرفه. 6

تکلیف چهارم. 8

آزمون خی دو. 8