حراج بیان مشکلات و کمبودهای شهر و ارائه راهکارهای مناسب برای حل مشکلات نمایش بزرگتر

پایان نامه بیان مشکلات و کمبودهای شهر و ارائه راهکارهای مناسب برای حل مشکلات

فایل:word

تعداد صفحات:67

جزئیات بیشتر

10,000 تومان بدون مالیات

کلیه کارت های شتاب
کلیه کارت های شتاب

اطلاعات بیشتر

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                           صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1مقدمه.................................................................................................................... 2

1-2بیان مسأله ............................................................................................................. 3

1-3ضرورت و اهمیت پژوهش .................................................................................... 4

1-4هدف پژوهش ....................................................................................................... 5

1-5هدف اصلی .......................................................................................................... 5

1-6اهداف فرعی ........................................................................................................ 5

1-7سوالات پژوهش ................................................................................................... 6

1-8سوال اصلی .......................................................................................................... 6

1-9سوالات فرعی ....................................................................................................... 6

 

فصل دوم: موقعیت شناسی پژوهش

2-1موقعيت رياضي شهر ............................................................................................. 9

2-2موقعيت نسبي ....................................................................................................... 9

2-3ویژگی های زمین شناسی و توپوگرافی..................................................................... 9

2-4بررسی دوره های چینه شناسی , سازند شناسی......................................................... 10

2-5بررسی آب و هوا و اقلیم شهر ملاثانی..................................................................... 14

2-6تقسیم بندی اقلیمی براساس روش دومارتن ............................................................ 15

2-7ساعات آفتابی روز................................................................................................ 20

2-8میزان زاویه تابش خورشید...................................................................................... 22

2-9بررسی هیدرولوژی شهر......................................................................................... 23

2-10وضعیت سیلاب.................................................................................................. 24

2-11بررسی پوشش گیاهی.......................................................................................... 24

2-12بررسی ویژگی های کالبدی شهرملاثانی................................................................. 26

2-13سابقه تاریخی و منشا پیدایش و گسترش شهر........................................................ 28

2-14بررسی سازمان و بافت کالبدی شهر...................................................................... 29

2-15بررسی تجهیزات و تاسیسات شهر........................................................................ 31

2-16بررسی وضعیت خیابان ها و کوچه ها از نظر شیب ، فاضلاب و.............................. 33

2-17وضعیت مسکن در شهر....................................................................................... 36

2-18بررسی وضعیت کاربری موجود در شهر................................................................ 38

2-19تعیین موانع جهات توسعه.................................................................................... 42

 

فصل سوم: بررسی ویژگی های جمعیتی شهر و مشکلات

3-1تعداد جمعیت و چگونگی رشد.............................................................................. 44

3-2بعد خانوار............................................................................................................ 45

3-3ساختار جنسی جمعیت و هرم سنی......................................................................... 47

3-4بررسی مهاجرت .................................................................................................. 48

3-5بررسی وضعیت سواد............................................................................................ 49

3-6تراکم جمعیت در محله های شهر............................................................................ 50

3-7بررسی ویژگی های اقتصادی شهر.......................................................................... 51

3-8بررسی وضعیت اشتغال و درآمد شهر...................................................................... 54

3-9بررسی ویژگی های فرهنگی و هنری...................................................................... 55

 

فصل چهارم: بیان و بررسی مشکلات

4-1مشکلات و کمبود های مدیریتی............................................................................. 57

4-2مشکلات و کمبودهای بهداشت و درمان.................................................................. 57

4-3مشکلات و کمبود های جمعیتی.............................................................................. 57

4-4مشکلات و کمبود های کاربری ............................................................................. 58

4-5مشکلات و کمبود های تراکم................................................................................. 59

4-6مشکلات و کمبودهای مراکز ورزشی....................................................................... 59

4-7مشکلات و کمبودهای فرهنگی............................................................................... 59

4-8مشکلات و کمبودهای هنر..................................................................................... 59

 

فصل پنجم: پیشنهادات

5-1پیشنهادات............................................................................................................ 61

5-2پيشنهادات مربوط به مسكن.................................................................................... 61

5-3پيشنهادات مربوط به آموزش.................................................................................. 61

5-4پيشنهادات مربوط به بهداشتي و درماني................................................................... 62

5-5پيشنهادات مربوط به ورزش................................................................................... 62

5-6پيشنهادات مربوط فرهنگي و هنري......................................................................... 62

5-7پيشنهادات مربوط به تجاري................................................................................... 63

5-8پيشنهاد تجهيزات وتأسيسات.................................................................................. 63

5-9پيشنهادات مربوط به معابر و راه ها......................................................................... 64

5-10نتیجه گیری......................................................................................................... 64

منابع ......................................................................................................................... 66