مطالعه پوشش گیاهی حوزه ی آبخیز داری نمایش بزرگتر

مطالعه پوشش گیاهی حوزه ی آبخیز داری

فایل ورد

51 برگ

جزئیات بیشتر

9,900 تومان بدون مالیات

کلیه کارت های شتاب
کلیه کارت های شتاب

اطلاعات بیشتر

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

مقدمه..........................................................................................................................................

1

فصل اول:کلیات.........................................................................................................................

4

1-1- تعریف مرتع وتقسیم­بندی آن....................................................................................................................

4

1-1-1- تعریف مرتع................................................................................................................................................

4

1-1-2- اهمیت مرتع...............................................................................................................................................

5

1-1-3- دلایل و تاثیرات تخریب مراتع................................................................................................................

6

1-1-4- راه­های جلوگیری از تخريب  مراتع.......................................................................................................

9

1-1-5- تقسیم­بندی خشکی­های جهان..............................................................................................................

10

1-1-6- سطح مراتع دنیا.........................................................................................................................................

11

1-1-7- وضعیت مراتع ایران...................................................................................................................................

12

1-1-8- پراکنش گیاهان مرتعی............................................................................................................................

13

1-1-9- خوشخوراکی گونه­های گیاهان مرتعی...............................................................................................

15

1-1-10- گیاهان سمی و دارویی مراتع...............................................................................................................

17

1-1-11- ترکیب گونه‌ای یا فلورستیک..............................................................................................................

18

1-1-12- چیرگی اجتماعی، چیرگی ظاهری ...................................................................................................

18

1-1-13- تنوع گونه‌ای...........................................................................................................................................

19

1-1-14- اشکال زیستی..........................................................................................................................................

19

1-1-15- فلور............................................................................................................................................................

22

1-1-16- عوامل محدود کننده توزیع گیاهان در طبیعت...............................................................................

22

1-1-17- دامنه رویشی گیاهان.............................................................................................................................

23

1-1-18- گونه­های انحصاری.................................................................................................................................

23

1-1-19- انواع دامنه تحمل....................................................................................................................................

24

1-1-20- سازگاری...................................................................................................................................................

24

1-1-21- انتشار........................................................................................................................................................

24

1-1-22- موانع انتشار..............................................................................................................................................

25

فصل دوم: موقیعت جغرافیایی و خصوصیات کلی منطقه.........................................................

26

2-1- موقیعت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه....................................................................................................

26

2-2-تیپ­بندی پوشش گیاهی منطقه مورد مطالعه...........................................................................................

27

2-3- روش تحقیق....................................................................................................................................................

28

فصل سوم: نتایج.........................................................................................................................

30

فصل چهارم: بحث و نتیجه­گیری................................................................................................

43

فصل پنجم: پیشنهادات..............................................................................................................

46

منابع............................................................................................................................................

49

پیوست.......................................................................................................................................

51