حراج بررسی بین توسعه گردشگری با بهبود در وضعیت اقتصادی نمایش بزرگتر

پایان نامه بیان مشکلات و کمبودهای شهر و ارائه راهکارهای مناسب برای حل مشکلات بررسی بین توسعه گردشگری با بهبود در وضعیت اقتصادی

فایل ورد

132 برگ

جزئیات بیشتر

9,900 تومان بدون مالیات

کلیه کارت های شتاب
کلیه کارت های شتاب

اطلاعات بیشتر

فصل اول :کلیات تحقیق

مقدمه .......................................................................................................................... 2

بیان مساله..................................................................................................................... 3

فرضیه ها...................................................................................................................... 5

پرسش های تحقیق........................................................................................................ 5

ضرورت انجام تحقیق..................................................................................................... 5

اهداف تحقیق................................................................................................................ 7

پیشینه تحقیق................................................................................................................ 8

پیشینه ی داخلی............................................................................................................ 8

پیشینه ی خارجی.......................................................................................................... 10

روش تحقیق................................................................................................................. 11

 

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق

تعریف گردشگر و گردشگری........................................................................................ 13

گردشگری در اسلام...................................................................................................... 16

انواع و گونه های گردشگری......................................................................................... 17

اهمیت گردشگری در جهان........................................................................................... 34

شهرهای کهن............................................................................................................... 37

تاریخچه ی صنعت گردشگری در ایران........................................................................... 40

مروری برادبیات تحقیق.................................................................................................. 43

 

فصل سوم :عوامل طبیعی اجتماعی اقتصای شهرستان دزفول

خلاصه ای از سوابق سرزمین خوزستان  .......................................................................... 46

جاذبه های طبیعی واکوتوریسم........................................................................................ 50

شاخص های اجتماعی.................................................................................................... 60

ویژگی های فرهنگی و اجتماعی..................................................................................... 63

مکان های تاریخی......................................................................................................... 89

 

فصل چهارم : بررسی صنعت گردشگری در دزفول

صنعت گردشگری در دزفول.......................................................................................... 100

صنایع دستی و جذب گردشگری در دزفول...................................................................... 112

 

فصل پنجم : نتیجه گیری بحث و پیشنهادات

مشکلات و تنگناهای گردشگری در استان خوزستان......................................................... 118

تحلیل راهکارهای کاربردی و پیشنهادات........................................................................ 121

نتیجه گیری.................................................................................................................. 128

منابع و مآخذ................................................................................................................. 131