حراج تحلیل بر نقش فضای سبز در محیط زیست شهری نمایش بزرگتر

پایان نامه تحلیل بر نقش فضای سبز در محیط زیست شهری

فایل ورد

73 برگ

جزئیات بیشتر

9,900 تومان بدون مالیات

کلیه کارت های شتاب
کلیه کارت های شتاب

اطلاعات بیشتر

فهرست مطالب

عنوان                                                                                            صفحه

 

فصل اول: مقدمه

1 – 1 مقدمه ............................................................................................................... 2

1-2 بیان مسأله ........................................................................................................... 2

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش ................................................................................... 3

1-4 هدف پژوهش ..................................................................................................... 3

1-5 فرضیه پژوهش .................................................................................................... 4

1-6 تعاریف پژوهش .................................................................................................. 4

 

فصل دوم:  موقعیت منطقه مورد پژوهش

2-1 شناخت موقعیت موجود......................................................................................... 7

2-1-1 موقعیت جغرافیایی استان خوزستان..................................................................... 7

2-1-2 موقعیت شهرستان شوشتر................................................................................... 8

2-1-3 موقعیت جغرافيایی شهرستان شوشتر................................................................... 9

2-1-4 مشخصات طبيعي............................................................................................ 10

 

فصل سوم: ادبیات پژوهش

3-1 تعریف فضای سبز و انواع آن................................................................................ 14

3-2 مفهوم فضای سبز شهری....................................................................................... 14

3-3 نقش و اهمیت فضای سبز در زندگی شهری........................................................... 16

3-4 ضرورت فضای سبز............................................................................................. 16

3-5 آثار فضای سبز بر بیوکلیمای شهری....................................................................... 17

3-6 اهمیت و نقش فضای سبز از بعد شهرسازی و تکنیکی............................................ 17

3-7 عملکردهای فضای سبز........................................................................................ 18

3-7-1 عملکردهای فضای سبز در ساخت کالبدی شهر.................................................. 18

3-7-2 عملکرد‎های زیست محیطی............................................................................... 18

3-7-3 عملکردهای اجتماعی ـ روانی فضای سبز........................................................... 19

3-8 گونه شناسی کاربری فضای سبز ........................................................................... 20

3-9 پارک‎های ملی...................................................................................................... 21

3-9-1 ویژگی‎های پارک ملی....................................................................................... 22

3-10 پارک‎های جنگلی............................................................................................... 22

3-11 پارک‎های گیاه شناسی......................................................................................... 23

3-12 فضاهای سبز درون شهری.................................................................................. 23

3-13 فضای سبز از دیدگاه شهرسازی........................................................................... 26

3-14 تاریخچه احداث فضای سبز................................................................................ 27

3-15 اهمیت و کارکردهای مهم فضای سبزشهری.......................................................... 27

3-16 عملکرد های فضای سبز..................................................................................... 28

3-17 کیفیت زندگی شهری ......................................................................................... 29

3-17-1 نقش فضای سبز در کیفیت زندگی شهری......................................................... 29

3-17-2 اثرات روحی و روانی فضای سبز بر کیفیت زندگی شهری................................. 30

3-17-3 میزان سرانه فضای سبز و تاثیر آن رفاه زندگی شهروندان................................... 30

3-17-4 آثار روان شناختی (روحی و روانی) گسترش فضای سبز بر شهروندان             31

3-18 تاثیرات فضای سبز............................................................................................. 34

3-18-1 تأثیرات ذهنی و درونی فضاهای سبز شهری..................................................... 34

3-18-2 تأثیرات بیرونی فضای سبز شهری.................................................................... 35

3-19 دیدگاه های کیفیت زندگی.................................................................................. 36

3-19-1  دیدگاه کارکردگرایی...................................................................................... 36

3-19-2 تئوری سیستمی.............................................................................................. 37

3-19-3 دیدگاه عدالت اجتماعی.................................................................................. 37

3-19-4 دیدگاه ساختارگرایی....................................................................................... 38

3-19-5 نظریه کیفیت زندگی از دیدگاه زان................................................................... 38

3-19-6 نظریه کیفیت زندگی لی و همکاران.................................................................. 38

3-19-7 نظریه ادراکی فرانس....................................................................................... 38

3-19-8 پشتوانه نظری رابطه رفتار و فضا...................................................................... 39

3-20 شاخص های عینی و ذهنی کیفیت زندگی............................................................ 40

3-21 مهم ترین اثرات فضای سبز در شهرها.................................................................. 42

3-21-1 کاهش آلودگی هوا......................................................................................... 42

3-21-2 کاهش آلودگی صوتی..................................................................................... 43

3-21-3 تولید اکسیژن و جذب دی اکسید کربن ........................................................... 44

3-21-4 کنترل تشعشات و بازتاب نور ........................................................................ 44

3-21-5 زیبایی آفرینی ............................................................................................... 44

3-21-6 معماری شهرها............................................................................................... 44

3-21-7 ایجاد جذابیت................................................................................................ 44

3-21-8 کنترل باد ...................................................................................................... 45

3-21-9 تفرجگاه........................................................................................................ 45

3-21-10 ذخیره انرژی ............................................................................................... 45

3-21-11 تاج بری یا برگاب ...................................................................................... 45

3-22 گونه‌شناسی کاربری فضای سبز شهری.................................................................. 45

3-23 معیارهای منظرسازی فضاهای سبز و باز شهری..................................................... 48

3-24 محیط زیست..................................................................................................... 48

3-25 زیستگاه‌های جهان.............................................................................................. 49

3-26 تأثیرات انسان بر محیط زیست............................................................................ 49

 

فصل چهارم: تحلیل داده ها

4-1 مقدمه ................................................................................................................. 55

4-2 مورفولوژی آلودگی های شهری............................................................................. 55

4-3 روش پژوهش..................................................................................................... 56

4-4 شاخص های کمی پژوهش................................................................................... 57

4-5 معیار مساحت سطح فضاهای سبز شهری............................................................... 57

4-6 معیار هویت شهر.................................................................................................. 58

4-7 شاخص های مکانی ............................................................................................ 60

4-8 معیار تفریح......................................................................................................... 61

4-9 اثرات فضای سبز بر محیط زیست شهری .............................................................. 64

 

فصل پنجم:نتیجه گیری

5-1 ضرورت و اهمیت وجود فضای سبز..................................................................... 67

5-2 نتیجه­گیری........................................................................................................... 68

5-3 ارایه راهکار و پیشنهادها  ..................................................................................... 69

منابع و مأخذ............................................................................................................... 71