پایان نامه اثرات مخاطرات ژئومورفولوژی در توسعه شهری نمایش بزرگتر

پایان نامه اثرات مخاطرات ژئومورفولوژی در توسعه شهری

فایل ورد 

55 برگ

جزئیات بیشتر

9,900 تومان بدون مالیات

کلیه کارت های شتاب
کلیه کارت های شتاب

اطلاعات بیشتر

فهرست مطالب

عنوان                                                                                         صفحه

پيشگفتار............................................................................................................................................................ 1

 

فصل اول............................................................................. 2

بیان مسئله و ضرورت پژوهش..................................................................................................................... 3

پیشینه تحقیق................................................................................................................................................. 5

در سطح جهانی .............................................................................................................................................. 5

در سطح ملی.................................................................................................................................................... 6

در سطح منطقه مورد مطالعه....................................................................................................................... 6

پرسشهای تحقیق............................................................................................................................................. 7

فرضیه های تحقیق......................................................................................................................................... 7

اهداف تحقیق................................................................................................................................................... 7

روش جمع آوری اطلاعات............................................................................................................................ 7

 

فصل دوم: موقعیت شناسی‎‎.......................................................... 9

موقعیت ‏‎‎........................................................................................................................................................... 10

محدوده مورد مطالعه.................................................................................................................................... 10

موقعیت زمانی................................................................................................................................................. 11

  روش تحلیل................................................................................................................................................. 11

داده های ساختمانی..................................................................................................................................... 12

واحدهای بزرگ ساختمانی رسوبی در شمال شرق ایران................................................................... 12

ویژگی های آب و هوایی.............................................................................................................................. 14

ااقلیم – ژئومورفولوژی.................................................................................................................................. 14

بررسی اقلیم حاکم بر ناحیه مورد مطالعه.............................................................................................. 15

وضعیت ماکروکلیمائی و توزیع فشار........................................................................................................ 15

پالئوکلیما و مواریث کواترنر آغازین.......................................................................................................... 18

اشکال فرسایشی تراکمی در حوضه بجنورد........................................................................................... 20

 

فصل سوم:دست یافته ها............................................................ 20

فرض اول.......................................................................................................................................................... 24

فرض دوم......................................................................................................................................................... 24

روند توسعه و گسترش فیزیکی شهر بجنورد......................................................................................... 25

  تحولات و کاربری اراضی شهری............................................................................................................. 25

جهات توسعه................................................................................................................................................... 28

ویژگیهای کالبدی........................................................................................................................................... 30

توسعه شهری وقابلیت اراضی درحوضه بجنورد  ................................................................................. 33

طبقه بندی واحدهای اراضی و قابلیت آن درتوسعه شهری.............................................................. 33

  بررسی اثرات خاک شناسی و منابع اراضی حوضه بجنورد بر فرایندهای مخاطره آمیز      37

رطوبت خاک................................................................................................................................................... 37

بافت خاک........................................................................................................................................................ 37

استحکام برشی............................................................................................................................................... 37

میزان کربنات کلسیم موجود در خاک.................................................................................................... 38

کاربری ـ پوشش زمین و تراکم پوشش گیاهی.................................................................................... 39

نوع کاربری ـ پوشش زمین حوضه مطالعاتی......................................................................................... 39

طبقه بندی نوع کاربری ـ پوشش زمین حوضه بجنورد..................................................................... 39

تراکم پوشش گیاهی در حوضه بجنورد.................................................................................................. 40

 

فصل چهارم:نتیجه گیری و پیشنهادات.............................................. 43

نتیجه گیری نهایی......................................................................................................................................... 44

ارزیابی و اثبات فرضیات............................................................................................................................... 50

پیشنهادات....................................................................................................................................................... 51

منابع.................................................................................................................................................................. 54

 

 

فهرست تصاویر

تصویر 1:مخاطرات طبیعی (ناخواسته) مخاطرات انسان ساخت......................................................... 4

تصویر2 ، موقعیت حوضه ی بجنورد و شهر بجنورد در استان خراسان شمالی                 11

تصویر3جایگاه پهنه ی کپه داغ در شمال خاوری ایران منبع........................................................... 13

تصویر4 موقعیت پهنه ی رسوبی کپه داغ در کلیات ساختاری ایران.............................................. 14

 

 

تصویر 5 نقشه روند شهر بجنورد جهت توسعه آن در طی ادوار گذشته ..................................... 28

تصویر 6نقشه واحدهای اراضی حوزه بجنورد......................................................................................... 37

تصویر 7 نقشه شاخص رطوبت وبافت خاک درحوضه بجنورد.......................................................... 39

تصویر 8نقشه پوشش کاربری زمین در حوضه بجنورد....................................................................... 42

تصویر9نقشه تراکم پوشش گیاهی حوضه بجنورد با استفاده از ماهواره ETM+                42

 

فهرست جدول ها و نمودار ها

نمودار 1 روند تحولات مساحت کاربری زمین شهری در شهر بجنورد........................................... 26

نمودار 2 روند تحولات مساحت کاربری زمین شهری در شهر بجنورد........................................... 32

جدول 1 مشخصات ایستگاههای هواشناسی مورد استفاده جهت حوضه بجنورد               15

جدول 2 آینده نگری جمعیت شهر بجنورد بر پایه دو فرض تا سال1485.................................. 25

جدول 3 روند تحولات کاربری زمین شهری در شهر بجنورد............................................................ 26

جدول4 کاربری اراضی وضع موجود  پیشنهادی طرح جامع شهر بجنورد.................................... 29

جدول5  روند توسعه کالبدی و جمعیت شهر و پیش بینی تا افق................................................ 31

جدول6 میزان نسبی کربنات کلسیم در اجزاء واحدهای اراضی حوضه بجنورد                39

جدول 7  طبقه بندی پوشش کاربری زمین در حوضه بجنورد....................................................... 41

جدول 8طبقه بندی نقشه شاخص تراکم پوشش گیاهی حوضه بجنورد...................................... 43