پایان نامه ارزیابی و تحلیل پیامدهای تبدیل روستاهای بزرگ به شهرهای کوچک در توسعه کشاورزی نمایش بزرگتر

پایان نامه ارزیابی و تحلیل پیامدهای تبدیل روستاهای بزرگ به شهرهای کوچک در توسعه کشاورزی

53برگ

فایل ورد

جزئیات بیشتر

9,900 تومان بدون مالیات

کلیه کارت های شتاب
کلیه کارت های شتاب

اطلاعات بیشتر

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه

مقدمه.......................................................................................................................... 3

1-1 طرح مساله........................................................................................................... 4

1-2 اهمیت و ضروت پژوهش...................................................................................... 5

1-3 هدف انجام تحقیق ............................................................................................... 5

1-4 فرضیات ............................................................................................................. 5

 

فصل دوم: مبانی نظری پژوهش

2-1 مبانی نظری پژوهش.............................................................................................. 7

2-2 نظریات................................................................................................................ 9

2-3 پیشینه پژوهش..................................................................................................... 11

2-4 تبدیل روستا به شهر............................................................................................. 14

2-5 عوامل زمينه ساز مهاجرت .................................................................................... 14

پيامدهاي حاصل از مهاجرت........................................................................................ 23

آثار مهاجرت نسبت به مقصد....................................................................................... 27

 

 

 

 

فصل سوم: روش تحقیق

3-1 روش تحقیق  ..................................................................................................... 31

3-2 روش گردآوری اطلاعات..................................................................................... 31

3-3  ابزار پژوهش ..................................................................................................... 31

3-3-1 پایایی و روایی ابزار پژوهش............................................................................. 31

3-4 جامعه آماری........................................................................................................ 32

3-5 نمونه آماری......................................................................................................... 32

3-6 روش تجزیه و تحلیل آماری................................................................................. 32

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 یافته های پژوهش................................................................................................ 34

آزمون فرضیات .......................................................................................................... 43

 

فصل پنجم: نتیجه گیری

5-1 نتیجه گیری و پیشنهادات...................................................................................... 48

5-2 پیشنهادات و راهکارها.......................................................................................... 49

منابع.......................................................................................................................... 50

منابع فارسی................................................................................................................ 50

منابع لاتین       53