ارزیابی و تحلیل پیامدهای توسعه کشاورزی در تبدیل روستاهای بزرگ به شهرهای کوچک نمایش بزرگتر

ارزیابی و تحلیل پیامدهای توسعه کشاورزی در تبدیل روستاهای بزرگ به شهرهای کوچک

69برگ

فایل ورد

جزئیات بیشتر

9,900 تومان بدون مالیات

کلیه کارت های شتاب
کلیه کارت های شتاب

اطلاعات بیشتر

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه

مقدمه.......................................................................................................................... 2

1-1 طرح مساله........................................................................................................... 3

1-2 اهمیت و ضروت پژوهش...................................................................................... 4

1-3 هدف انجام تحقیق ............................................................................................... 5

1-4 فرضیات ............................................................................................................. 5

 

فصل دوم: مبانی نظری پژوهش

2-1 مبانی نظری پژوهش.............................................................................................. 7

2-2 نظریات................................................................................................................ 9

2-3 پیشینه پژوهش..................................................................................................... 11       

2-4 تبدیل روستا به شهر............................................................................................. 14

2-5 عوامل زمينه ساز مهاجرت .................................................................................... 14

2-6 ويژگي هاي اقتصادي اجتماعي استان خوزستان....................................................... 30

2-6-1 جغرافياي طبيعي ............................................................................................. 30

2-6-2 توپوگرافي....................................................................................................... 30

2-6-3 رودخانه ها...................................................................................................... 31

2-6- 4 پيشينه‌ي تاريخي............................................................................................. 32

2-6-5 جمعيت........................................................................................................... 33

2-6-6 توزیع فضایی جمعيت ..................................................................................... 34

2-6-7 فعاليت هاي اقتصادي....................................................................................... 36

2-6-8 کشاورزی........................................................................................................ 37

2-6-9 اشتغال............................................................................................................. 42

2-6-10 نقاط قوت و قابليت هاي سازمان فضايي استان ................................................ 44

 

فصل سوم: روش

3-1 روش تحقیق  ..................................................................................................... 47

3-2 روش گردآوری اطلاعات..................................................................................... 47

3-3  ابزار پژوهش ..................................................................................................... 47

3-3-1 پایایی و روایی ابزار پژوهش............................................................................. 47

3-4 جامعه آماری........................................................................................................ 47

3-5 نمونه آماری......................................................................................................... 48

3-6 روش تجزیه و تحلیل آماری................................................................................. 48

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 یافته های پژوهش................................................................................................ 50

 

فصل پنجم: نتیجه گیری

5-1 نتیجه گیری و پیشنهادات...................................................................................... 64

5-2 پیشنهادات و راهکارها.......................................................................................... 65

منابع.......................................................................................................................... 66

منابع فارسی................................................................................................................ 66

منابع لاتین       69