پایان نامه بازاریابی بر جذب گردشگران در شهرستان شوشتر نمایش بزرگتر

پایان نامه بازاریابی بر جذب گردشگران در شهرستان شوشتر

92برگ

فایل ورد

جزئیات بیشتر

9,900 تومان بدون مالیات

کلیه کارت های شتاب
کلیه کارت های شتاب

اطلاعات بیشتر

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

 

چکیده ................................................................................................. 1

 

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1- مقدمه........................................................................................... 3

2-1 بیان مسأله...................................................................................... 3

3-1 اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق......................................................... 5

4-1 اهداف تحقیق................................................................................... 6

5-1 سؤالات تحقیق................................................................................. 6

6-1 فرضیه‌های تحقیق............................................................................. 7

7-1 قلمرو تحقیق.................................................................................... 8

8-1 تعریف مفهومی و عملیاتی واژه های تحقیق.............................................. 8

 

فصل دوم : مبانی نظری

1-2 مبانی نظری تحقیق........................................................................... 15

2-2- پیشینه‌ی تحقیق............................................................................... 50

 

فصل سوم : روش تحقیق

1-3 جامعه آماری................................................................................... 54

2-3 نمونه ی آماری و روش نمونه گیری....................................................... 54

3-3 روش گردآوری اطلاعات ................................................................... 55

4-3 ابزار گردآوری اطلاعات.................................................................... 55

5-3 چگونگی تعیین پایایی ابزار پژوهش....................................................... 55

6-3 طرح تحقیق.................................................................................... 58

7-3 روش اجرا...................................................................................... 59

8-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها................................................................. 59

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

1-4 یافته های توصیفی تحقیق.................................................................... 63

2-4 یافته های مربوط به فرضیه های پژوهش ................................................

 

فصل پنجم : نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

1-5 تعیین یافته های مربوط به فرضیات تحقیق............................................... 100

2-5- پیشنهادات..................................................................................... 104

3-5-  محدودیت‌های تحقیق........................................................................ 105

4-5-  پیشنهادات برای پژوهش‌های آتی......................................................... 105

 

منابع و مأخذ

منابع فارسی ......................................................................................... 106

منابع غیر فارسی ................................................................................... 108

 

ضمائم

پرسشنامه ............................................................................................ 110