پایان نامه بافت سنتی دزفول نمایش بزرگتر

پایان نامه بافت سنتی دزفول

122برگ

فایل ورد

جزئیات بیشتر

9,900 تومان بدون مالیات

کلیه کارت های شتاب
کلیه کارت های شتاب

اطلاعات بیشتر

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق................................................................................................................................ 1

چکیده................................................................................................................................................................ 2

مقدمه.................................................................................................................................................................. 3

1-1بیان مسئله وتشریح ابعادآن................................................................................................................. 4

1-2- محدوده و مقطع زماني تحقيق........................................................................................................ 5

1-3- اهميت و ضرورت تحقيق.................................................................................................................. 7

1-4- اهداف تحقيق....................................................................................................................................... 8

1-5- سابقه و پيشينة تحقيق..................................................................................................................... 9

1-6- سؤالات و فرضيه‌هاي تحقيق.......................................................................................................... 15

1-7- روش تحقيق........................................................................................................................................ 16

1-8- واژه‌ها و مفاهيم كليدي تحقيق..................................................................................................... 17

1-9-مشكلات و محدوديت‌هاي تحقيق.................................................................................................. 23

 

فصل دوم:مباني نظري تحقيق.................................................................................................................... 24

2 -1مكاتب و ديدگاه‌هاي موجود در ارتباط با بافت قديم شهري.................................................... 25

2-1- 1- مكاتب بهسازي و نوسازي بافت قديم.................................................................................... 25

فرهنگ گرايي................................................................................................................................................. 25

ديدگاه سازمندگرايان..................................................................................................................................... 26

ديدگاه توسعه پايدار شهري......................................................................................................................... 26

ديدگاه سنت گرايان...................................................................................................................................... 27

ديدگاه ساختار گرايان................................................................................................................................... 27

مكتب مدرنيسم.............................................................................................................................................. 28

ديدگاه خردگرايان.......................................................................................................................................... 29

مكتب تجزيه گرايي يا نگرش سلولي........................................................................................................ 30

2-1-2- ديدگاههاي نظري پيرامون بهسازي و نوسازي بافت قديم................................................ 31

ارتباط بناهاي يادواره‌اي با محيط اطراف................................................................................................. 31

اصل مرمت دائم............................................................................................................................................. 31

دادن روح و حيات به بناي تاريخي........................................................................................................... 32

تعلق بنا به محيط شهري............................................................................................................................ 32

پويايي مراكز شهري....................................................................................................................................... 33

نگرش موزه‌اي به بافت شهر........................................................................................................................ 33

نظرية اصالت بخشي...................................................................................................................................... 34

بهبود عمل كرد با كالبد پويا....................................................................................................................... 35

تفكيك ميان بناها.......................................................................................................................................... 36

حفظ سنت با پاسخ به نيازهاي نو............................................................................................................. 36

نظريه اوژن ويوله لودو................................................................................................................................... 37

نظريه هوسمان............................................................................................................................................... 38

نظريه نوسازي – ترك اجباري................................................................................................................... 39

نظريه مشاركت شهري.................................................................................................................................. 40

فصل سوم:روند تحول سیاست ها و برنامه های بهسازی ونوسازی شهری در ایران             41

3-1- سياست‌ها و برنامه‌هاي بهسازي و نوسازي بافت‌هاي شهري در ايران................................. 42

3-1-1- سياستها و برنامه‌ها بهسازي و نوسازي بافت‌هاي شهري قبل از انقلاب               42

3-1-1-1- سياست‌ها و برنامه‌هاي دورة پهلوي اول........................................................................... 43

3-1-1-2- سياست‌ها و برنامه‌هاي دورة پهلوي دوم........................................................................... 44

3-1-1-2-1- برنامه اول عمراني.............................................................................................................. 45

3-1-1-2-2- برنامه دوم عمراني............................................................................................................. 45

3-1-1-2-3- برنامه سوم عمراني............................................................................................................ 46

3-1-1-2-4- برنامة چهارم عمراني......................................................................................................... 46

3-1-1-2-5- برنامة پنجم عمراني.......................................................................................................... 47

3-1-2- سياست‌ها و برنامه‌هاي بهسازي و نوسازي بافت‌هاي شهري پس از انقلاب           48

3-1-2-1- برنامة اول توسعه اقتصادي – اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران       49

3-1-2-2- برنامه دوم توسعه اقتصادي – اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران      50

3-1-2-3- برنامة سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران        54

3-2- طرح‌هاي بهسازي بافت قديم.......................................................................................................... 56

 

فصل چهارم:مطالعات شهر دزفول با تأكيد بر بافت قديم آن............................................................ 60

مقدمه................................................................................................................................................................ 61

4-1-موقعیت جغرافیایی و دامنه وسعت منطقه دزفول..................................................................... 61

4-2- تأثير اقليم در ساخت و بافت شهر................................................................................................ 63

4-3- ميزان جمعيت و پراكندگي آن در شهرستان دزفول............................................................... 64

4-4- پيش بيني جمعيت دزفول براي سالهاي1390و1395با استفاده از مدل رشدنهايي    65

4-5 -جمعيت، تراكم و  نحوه توزيع آن در شهر دزفول.................................................................... 66

4-6- ساختار سني و  جنسي جمعيت دزفول..................................................................................... 69

تركيب سني جمعيت................................................................................................................................... 69

4-7- تركيب جنسي جمعيت................................................................................................................... 71

4-8- چگونگي پراكنش جمعيت در بافت قديم دزفول..................................................................... 73

4-9- تركيب جنسي جمعيت بافت......................................................................................................... 74

4-10- تحولات جمعيتي بافت قديم....................................................................................................... 76

4-11 سازه های تاریخی شهر دزفول...................................................................................................... 78

 

فصل پنجم:آزمون فرضيات و نتايج وپیشنهادات.................................................................................. 80

5-1- بررسي فرضيه‌ها................................................................................................................................. 81

5-1-1- فرضيه اول...................................................................................................................................... 81

نتیجه ی فرضیه اول..................................................................................................................................... 86

5-1-2- فرضيه دوم..................................................................................................................................... 86

نتیجه ی فرضیه دوم.................................................................................................................................... 92

5-1-3- فرضيه سوم.................................................................................................................................... 93

نتيجه فرضیه سوم......................................................................................................................................... 99

5-1-4- فرضيه چهارم............................................................................................................................... 100

1-3-5-بافت قديم، عامل تبادل فرهنگ............................................................................................... 104

2-3-5-طراحي شهري : تجلي و تبلور فرهنگي................................................................................. 105

نتيجه............................................................................................................................................................... 106

ارائه راهكارها و پيشنهادات........................................................................................................................ 109

منابع و مأخذ................................................................................................................................................. 115

 

فهرست تصاویر

تصویر4-1......................................................................................................................................................... 62

تصویر4-2......................................................................................................................................................... 63

 

فهرست جداول و نمودارها

جدول (4-3)................................................................................................................................................... 64

جدول (4-3)................................................................................................................................................... 65

جدول ( 4-5)................................................................................................................................................. 68

جدول ( 4-6)................................................................................................................................................. 70

جدول (4-7)................................................................................................................................................... 72

جدول (4-9)................................................................................................................................................... 74

جدول (5-1)................................................................................................................................................... 83

جدول(5-2).................................................................................................................................................... 88

جدول (5-3)................................................................................................................................................... 90

جدول (5-4)................................................................................................................................................... 94

جدول (7-5)................................................................................................................................................... 95

جدول(5-6)..................................................................................................................................................... 97

جدول(7-7)................................................................................................................................................... 108

 

نمودار (4-6)................................................................................................................................................... 71

نمودار (5-1)................................................................................................................................................... 81

نمودار (5-2)................................................................................................................................................... 82

نمودار (5-3)................................................................................................................................................... 84

نمودار (5-4)................................................................................................................................................... 85

نمودار (5-5)................................................................................................................................................... 89

نمودار (5-6)................................................................................................................................................... 91

نمودار (5-7)................................................................................................................................................... 92

نمودار (5-8)................................................................................................................................................... 95

نمودار (5-9)................................................................................................................................................... 96

نمودار(5-10)................................................................................................................................................. 98

نمودار (5-11)................................................................................................................................................ 98

نمودار (5-12).............................................................................................................................................. 109