پایان نامه بافت فرسوده محله عامری اهواز نمایش بزرگتر

پایان نامه بافت فرسوده محله عامری اهواز

42برگ

فایل ورد

جزئیات بیشتر

9,900 تومان بدون مالیات

کلیه کارت های شتاب
کلیه کارت های شتاب

اطلاعات بیشتر

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                      صفحه

چکیده.................................................................................................................................... 1

مقدمه..................................................................................................................................... 2

بافت فرسوده چیست ؟..................................................................................................... 3

بافت فرسوده::...................................................................................................................... 4

اهواز:....................................................................................................................................... 6

تاریخچه نام اهواز................................................................................................................ 7

نقشه اهواز............................................................................................................................. 8

محله عامری:.................................................................................................................... 13

بیان مسئله....................................................................................................................... 19

اهداف پژوهش.................................................................................................................. 20

فرضیه پژوهش:................................................................................................................ 20

روش تحقیق...................................................................................................................... 20

مبانی نظری....................................................................................................................... 21

تکنیکswot:................................................................................................................... 22

فرسودگی درتصویر ذهنی:............................................................................................. 22

ساختارموجود محله....................................................................................................... 23

وضع موجود محله عامری............................................................................................ 24

مطالعات کمی وکیفی مسکن..................................................................................... 25

  نحوه تصرف مالکیت:................................................................................................... 26

قدمت ابنیه:..................................................................................................................... 28

کیفیت ابنیه :.................................................................................................................. 29

تعداد طبقات:................................................................................................................... 30

مصالح ساختمانی :......................................................................................................... 31

تحلیل اولویت بندی مشکلات محله از نظر ساکنان............................................................... 31

توان سنجی محدوده مورد مطالعه (تکنیکswot).............................................. 32

نتیجه گیری..................................................................................................................... 39

ارائه راهکارها و پیشنهادها........................................................................................... 40

منابع و ماخذ................................................................................................................... 41