پایان نامه بررسی برنامه ریزی راهبردی مدیریت بحران در بافت قدیمی شوشتر نمایش بزرگتر

پایان نامه بررسی برنامه ریزی راهبردی مدیریت بحران در بافت قدیمی شوشتر

فایل ورد

81 برگ

جزئیات بیشتر

9,900 تومان بدون مالیات

کلیه کارت های شتاب
کلیه کارت های شتاب

اطلاعات بیشتر

فهرست مطالب

عنوان                                                                                         صفحه

فصل اول: مقدمه

1-1 مقدمه................................................................................................................... 2

1-2 بیان مسأله............................................................................................................. 4

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش ................................................................................... 6

1-4 اهداف پژوهش .................................................................................................... 8

1-5 سوالات پژوهش .................................................................................................. 8

1-6 فرضیات پژوهش ................................................................................................. 9

1-7 تعاریف واژه های پژوهش .................................................................................... 9

 

فصل دوم: ادبیات پژوهش

2-1 مقدمه.................................................................................................................. 13

2-2 دیدگاه های نظری و پایه مدیریت بحران ............................................................... 14

2-2-1 دیدگاه سنتی یا بحران محور.............................................................................. 14

2-2-2  دیدگاه مدرن یا پیشگیرانه................................................................................. 14

2-2-3 گذر از مدیریت بحران به مدیریت ریسك.......................................................... 16

2-3 مفاهیم مرتبط با بافت های فرسوده شهری.............................................................. 18

2-4 ویژگی عمومی بافت های فرسوده......................................................................... 20

2-5 شاخص های شناسایی بافت های فرسوده و آسیب پذیر.......................................... 22

2-6 مدیریت بحران و بافت های فرسوده شهری............................................................ 23

2-7 قوانین و مقررات مدیریت بحران در بافت های فرسوده شهری................................. 28

2-8 مکان های دیدنی شوشتر....................................................................................... 30

2-9 آثار باستانی و گردشگری شوشتر .......................................................................... 33

2-10 کاروانسراها ...................................................................................................... 38

 

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1 انگیزه انتخاب موضوع ......................................................................................... 50

3-2 روش تحقیق ...................................................................................................... 50

3-3 جامعه آماري........................................................................................................ 51

3-4 روش گردآوری اطلاعات .................................................................................... 52

3-5 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ............................................................................ 52

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های آماری

4-1 آمار توصیفی........................................................................................................ 54

4-2 بررسی فرضیات................................................................................................... 60

 

فصل پنجم: نتیجه گیری

5-1 نتیجه گیری.......................................................................................................... 64

5-2 محدودیت ها ..................................................................................................... 66

5-3 راهکارهاییبراینوسازیبافتهایفرسوده........................................................... 67

5-4 جمعبنديانواعروشهايبرخوردبامسألهبافتفرسودهدرایران............................ 70

5-5 راهکارهایپیشنهادیجهتاحیایبافتهایفرسوده.............................................. 71

منابع و مأخذ............................................................................................................... 75