پایان نامه بررسی اعتبارات بانک کشاورزی در پیشرفت و توسعه بخش کشاورزی نمایش بزرگتر

پایان نامه بررسی اعتبارات بانک کشاورزی در پیشرفت و توسعه بخش کشاورزی

فایل ورد

57 برگ

جزئیات بیشتر

9,900 تومان بدون مالیات

کلیه کارت های شتاب
کلیه کارت های شتاب

اطلاعات بیشتر

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه

مقدمه.......................................................................................................................... 2
 بیان مسأله................................................................................................................... 3

ضرورت تحقیق........................................................................................................... 5

 اهداف تحقیق.............................................................................................................. 6

سوالات تحقیق............................................................................................................. 7

فرضیه های تحقیق........................................................................................................ 8

تعریف واژه ها، اصطلاحات و علائم اختصاری............................................................... 8

 

فصل دوم: ادبیات پژوهشی

مقدمه......................................................................................................................... 11

 نقش کشاورزی در اقتصاد جهان.................................................................................. 11

تاثیر کشاورزی در اقتصاد ایران..................................................................................... 12

ویژگی ها و چالش های بازارهای مالی کشاورزی.......................................................... 13

سیاست ها و مداخلات ناکارآمد دولت.......................................................................... 14

تنگناهای بازارهای مالی و موانع واسطه گری مالی.......................................................... 15

سرمایه گذاری در بخش کشاورزی................................................................................ 16

عوامل موثر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی............................................................... 18

بهره گیری از اعتبارات خرد در کشاورزی...................................................................... 19

اعتبارات بانک کشاورزی.............................................................................................. 20

اصلاح ساختار بازار محصولات کشاورزی..................................................................... 21

نقش سازمان های غیردولتی در کشاورزی..................................................................... 23

اشتغال، سرمایه گذاری و ارزش افزوده بخش کشاورزی.................................................. 24

توسعه کشاورزی......................................................................................................... 24

مفهوم توسعه پایدار...................................................................................................... 26

چالش های اساسی توسعه پایدار روستایی  ................................................................... 26

موقعیت جغرافیایی ایران ............................................................................................. 27

عوامل مؤثر در تنوع آب و هوایی کشور ما..................................................................... 28

سیاست های کشاورزی دولت ..................................................................................... 30

تعیین قیمت رسمی محصولات کشاورزی...................................................................... 32

پرداخت مستقیم و تعیین قیمت های تضمینی................................................................. 32

استفاده از امکانات وارداتی و صادراتی.......................................................................... 32

تشویق زارعین به متحد شدن........................................................................................ 33

نگاهی به استان خوزستان ............................................................................................ 33

شناسایی خاک در ایران................................................................................................ 36

پیشینه تحقیق.............................................................................................................. 40

مطالعات انجام گرفته شده............................................................................................ 41

 

فصل سوم: روش پژوهش

روش تحقيق .............................................................................................................. 46

جامعه آماري .............................................................................................................. 46

نمونه آماری ............................................................................................................... 46

روش نمونه گیری ...................................................................................................... 46

منابع اطلاعات ........................................................................................................... 46

روش تجزيه و تحليل اطلاعات ................................................................................... 47

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

بررسی فرضیات ......................................................................................................... 49

 

فصل پنجم: نتیجه گیری

نتیجه گیری ................................................................................................................ 53       

محدودیت های تحقیق................................................................................................. 55

منابع و مأخذ    56