پایا نامه بررسی امنیت زنان در برنامه ریزی فضایی نمایش بزرگتر

پایان نامه بررسی امنیت زنان در برنامه ریزی فضایی

فایل ورد 

48 برگ

جزئیات بیشتر

9,900 تومان بدون مالیات

کلیه کارت های شتاب
کلیه کارت های شتاب

اطلاعات بیشتر

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه ..........................................................................................................................

بیان مسأله ....................................................................................................................

ضرورت و اهمیت پژوهش............................................................................................

اهداف پژوهش ............................................................................................................

هدف اصلی..................................................................................................................

اهداف فرعی ...............................................................................................................

 پیشینه تحقیق...............................................................................................................

سوالات پژوهش ..........................................................................................................

 

فصل دوم : ادبیات تحقیق

امنیتشهری.................................................................................................................  

جایگاهجنسیتدراحساسامنيتدرکشدهاز فضاهایشهری..........................................

 طبقهبنديمکانيفضاهايعموميشهريبراي ارتقاامنيتزنان.........................................

رويکردبرنامهریزیکالبديبهامنيتمحيط شهري............................................................

مفهومسازیواستخراج شاخصهایبرنامهریزیکالبدی ارتقایامنیتشهری....................

 امنیت محیط.................................................................................................................

اصول طراحی محیط CPTED.........................................................................................

اصول رویکردCPTED...................................................................................................

امنیت فضاهای شهری در دیدگاه زنان ............................................................................

 

فصل سوم: موقعیت شوشتر

شناخت موقعیت موجود ................................................................................................

موقعیت جغرافیایی استان خوزستان.................................................................................

موقعیت شهرستان شوشتر...............................................................................................

تقسيمات کشوري..........................................................................................................

اکو سیستم کارون..........................................................................................................

گونه های گیاهی خوزستان.............................................................................................

مشخصات طبيعي.........................................................................................................

دانستني هايي از شهر شوشتر..........................................................................................

 

فصل چهارم: بررسی سوالات پژوهش

جامعه آماری ................................................................................................................

نمونه آماری .................................................................................................................

روش نمونه گیری ........................................................................................................

آمار توصیفی ................................................................................................................

آمار استنباطی ...............................................................................................................

 

فصل پنجم: نتیجه گیری

نتیجه گیری...................................................................................................................

پیشنهادات ...................................................................................................................

محدودیت های پژوهش ...............................................................................................

منابع و مأخذ ...............................................................................................................

ضمائم..........................................................................................................................