بررسی رابطه بین عقاید دینی و سلامت عمومی دانشجویان  شوشتر نمایش بزرگتر

بررسی رابطه بین عقاید دینی و سلامت عمومی دانشجویان شوشتر

 فایل ورد 

تعداد صفحات 107

جزئیات بیشتر

9,900 تومان بدون مالیات

کلیه کارت های شتاب
کلیه کارت های شتاب

اطلاعات بیشتر

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

فصل اول : بیان مسأله

مقدمه.......................................................................................................................... 2

بیان مسئله..................................................................................................................... 5

اهمیّت و ضرورت تحقیق.............................................................................................. 10

سؤالات پژوهشی......................................................................................................... 12

اهداف پژوهشی........................................................................................................... 12

فرضیه ها..................................................................................................................... 12

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها.................................................................................. 13

 

فصل دوم: پایه های نظری تحقیق

پایه های نظری و پیشینه ی تحقیق................................................................................... 16

متخصصان دیگر سلامت روان....................................................................................... 27

آرای روان شناسان موافق با دین..................................................................................... 30

دین و سلامت روان...................................................................................................... 43

مقابله ی دینی با تنش.................................................................................................... 43

خشنودی و رضایت از زندگی........................................................................................ 48

تفسیر خوش بینانه از مرگ............................................................................................ 50

افسردگی و خودکشی................................................................................................... 52

اضطراب..................................................................................................................... 56

مصرف سوء الکل و دارو.............................................................................................. 57

مطالعات درمانی........................................................................................................... 58

ساز و کارهای ممکن برای تأثیر دین.............................................................................. 60

دین و سلامت بدن........................................................................................................ 62

سایر مطالعات صورت گرفته در زمینه ی تأثیر دین داری بر جسم و روان انسان                      71

 

فصل سوم: روش پژوهش

روش پژوهش.............................................................................................................. 75

جامعه آماری پژوهش................................................................................................... 75

نمونه آماری  و روش نمونه گیری.................................................................................. 75

طرح پژوهش............................................................................................................... 75

روش دست یابی به داده ها............................................................................................ 75

روش جمع آوری داده ها.............................................................................................. 82

  روش اجرای اصل پژوهش.......................................................................................... 83

  روش آماری  ............................................................................................................ 83

 

 

 

فصل چهارم:يافته ها  

مقدمه......................................................................................................................... 86

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه......................................................................................................................... 91

نتایج تحقیق و بحث و بررسی........................................................................................ 91

محدودیت های پژوهش................................................................................................ 95

پیشنهادهای تحقیق....................................................................................................... 96

منابع و مأخذ................................................................................................................ 98

ضمائم....................................................................................................................... 100