تجزیه و تحلیل  نظریه اساسی مدارها نمایش بزرگتر

تجزیه و تحلیل نظریه اساسی مدارها

استفاده شده

تجزیه وتحلیل مسائل نظریه اساسی مدارها جلد اول 1 

کتاب تجزیه وتحلیل مسائل نظریه اساسی مدارها جلد اول 1 نشر آشینا تالیف ارنست کوه، چالز دسور ، رضا کرمی ، حسن میراب شامل 8 فصل با عناوین زیر میباشد: 

مدار های فشرده قوانین کیر سهف
اجزای مدار
مدار های ساده
تقویت کنندز های عملیاتی
مدار های مرتبه اول
مدار های مرتبه دوم
مبانی مدارهای خطی تغییر ناپذیر با زمان
تجزیه وتحلیل حالت دایمی سینوسی
مدار های سه فاز

اخطار: آخرین موجودی فعلی!

20,000 تومان بدون مالیات

کلیه کارت های شتاب
کلیه کارت های شتاب