پایان نامه رابطه بین مطلوبیت اجتماعی و خودکارآمدی با عزت نفس دانش آموزان نمایش بزرگتر

پایان نامه رابطه بین مطلوبیت اجتماعی و خودکارآمدی با عزت نفس دانش آموزان

فایل ورد 

تعداد صفحات 63

جزئیات بیشتر

10,000 تومان بدون مالیات

کلیه کارت های شتاب
کلیه کارت های شتاب

اطلاعات بیشتر

فهرست مطالب

صفحه                                                                                                عنوان

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه ......................................................................................................................... 2

بیان مسأله.................................................................................................................... 3

اهمیت و ضرورت پژوهش .......................................................................................... 6

اهداف پژوهش ........................................................................................................... 8

فرضیه پژوهش ........................................................................................................... 9

سوالات پژوهش ......................................................................................................... 9

تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه ها .............................................................................. 10

 

فصل دوم : ادبیات تحقیق

ارزش های اجتماعی................................................................................................... 12

هنجارهای اجتماعی.................................................................................................... 15

تعریف ارزش های اجتماعی......................................................................................... 22

عزت‌نفس................................................................................................................... 24

علل پيدايش عزت‌نفس................................................................................................ 27

خودكارآمدي............................................................................................................... 28

مؤلفه‌هاي خودكارآمدي................................................................................................ 31

منابع خودكارآمدي...................................................................................................... 32

 

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

طرح پژوهش.............................................................................................................. 36

جامعه آماري............................................................................................................... 36

نمونه آماري................................................................................................................ 36

روش نمونه‌گيري......................................................................................................... 37

ابرازهاي اندازه‌گيري..................................................................................................... 37

روش آماری............................................................................................................... 43

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

آمار توصیفی .............................................................................................................. 44

آمار استنباطی ............................................................................................................. 46

 

فصل پنجم: نتیجه گیری

تبیین فرضیات ........................................................................................................... 49

نتیجه گیری ................................................................................................................ 50

محدوديت‌هاي تحقيق.................................................................................................. 51

پيشنهادها.................................................................................................................... 52

منابع و مأخذ............................................................................................................... 54