پایان نامه بررسی رابطه افسردگی با آموزش مهارت های اجتماعی دانشجویان نمایش بزرگتر

پایان نامه بررسی رابطه افسردگی با آموزش مهارت های اجتماعی دانشجویان

فایل ورد

80 برگ

جزئیات بیشتر

9,900 تومان بدون مالیات

کلیه کارت های شتاب
کلیه کارت های شتاب

اطلاعات بیشتر

فهرست مطالب

عنوان                                                                                          صفحه

 

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه.......................................................................................................................... 2

بیان مسئله.................................................................................................................... 3

فرضیه ها..................................................................................................................... 6

تعـاريف علمي و عمليـاتي متغيرهـاي پـژوهش............................................................. 6

تعريف علمي و عملياتي سلامت روان........................................................................... 7

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

پيشينة نظري................................................................................................................ 9

ارتباط چیست............................................................................................................. 11

سطوح ارتباط.............................................................................................................. 15

:اهمیت ارتباطات اثر بخش........................................................................................... 27

چگونه بر ديگران تاثيرگذار........................................................................................... 34

دلایل گوشه گیری و افسردگی...................................................................................... 39

اختلال اصلی افسردگی................................................................................................ 42

ده نکته برای ارتقای مهارت های ارتباطی    .................................................................. 47

تحقيقات انجمن ملي بهداشت رواني............................................................................. 51

 

فصل سوم:روش تحقیق

جامعه آماري............................................................................................................... 59

نمونه و روش نمونه گيري............................................................................................ 59

روش تحقيق............................................................................................................... 60

روش آماري............................................................................................................... 60

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

آمار توصيفي............................................................................................................... 62

آمار استنباطی.............................................................................................................. 62

آزمون فرضيه ها.......................................................................................................... 70

 

فصل پنجم: نتیجه گیری

نتیجه گیری................................................................................................................. 74

محدودیت های تحقیق................................................................................................. 76

پییشنهادات................................................................................................................. 77

منابع.......................................................................................................................... 78