پایان نامه بررسی رابطه ی سبک های یادگیری و مهارت های مقابله با استرس نمایش بزرگتر

پایان نامه بررسی رابطه ی سبک های یادگیری و مهارت های مقابله با استرس

فایل ورد

80 برگ 

جزئیات بیشتر

10,000 تومان بدون مالیات

کلیه کارت های شتاب
کلیه کارت های شتاب

اطلاعات بیشتر

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

 

چکیده1

فصل اولکلیات تحقیق

1-1مقدمه :3

1-2بیان مسئله :5

1-3 اهداف پژوهش :8

1-3-1هدف کلی :8

1-3-2هدف فرعی :8

1-5 فرضیه های پژوهش :8

1-6 اهمیت و ضرورت پژوهش :9

1-7 تعاریف نظری :9

1-7-1تعریف مفهومی:10

1-7-2تعاریف عملیاتی :10

فصل دوممروری برتحقیقات پیشین و مبانی نظری تحقیق

2-1پیشینه تحقیق.. 13

2-2مفهوم استرس :25

2-2-1 استرس به عنوان پاسخ درونی :28

2-3 مقابله با استرس :30

2-3-1 انواع روشهای مقابله:31

2-3-2شیوه های مقابله :32

2-3-3 اقدامات در جهت کنترل استرس :32

2-3-4 منابع لازم برای مبارزه با استرس :38

2-4 ادبیات نظری :38

2-5-1 راههای مقابله با استرس از دیدگاه پزشکی :40

2-5-2 دیدگاه روانشناسی :43

2-5-2-1شخصیت نوع اول :43

2-5-2-2دومین نوع شخصیت :43

2-5-2-3 سومین نوع شخصیت :44

2-5-3 مقابله با استرس از نظر دیدگاه فولکمن و لازاروس:44

2-5-3-1 انواع روشهای مقابله از نظر فولکمن و لازاروس:45

فصل سومروش تحقیق

3-1مقدمه. 48

3-2روش تحقیق.. 48

3-3جامعه آماری.. 48

3-4 روایی و پایایی تحقیق.. 48

3-5 ابزار اندازه گیری.. 49

3-5-1پرسشنامه شیوه های مقابله ای (یا CSQ):49

3-5-2پرسشنامه کیفیت زندگی 36-SF:50

فصل چهارمتجزیه و تحلیل یافته ها

4-1بحث و تحلیل در یافته ها52

4-2یافته ها52

فصل پنجمنتیجه گیری و پیشنهادات

5-1نتیجه گیری.. 59

5-2پیشنهادات :62

5-3محدودیت ها :62

پیوست

منابع و ماخذ

فهرست منابع. 71

فهرست منابع انگلیسی.. 73