پایان نامه  بررسی رابطه حمایت اجتماعی و انگیزه تحصیلی دانشجویان نمایش بزرگتر

پایان نامه بررسی رابطه حمایت اجتماعی و انگیزه تحصیلی دانشجویان

فایل ورد

92 برگ

جزئیات بیشتر

9,900 تومان بدون مالیات

کلیه کارت های شتاب
کلیه کارت های شتاب

اطلاعات بیشتر

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                         صفحه

 

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه.......................................................................................................................... 2

بیان مسأله.................................................................................................................... 4

ضرورت و اهمیت پژوهش........................................................................................... 6

اهدف تحقيق............................................................................................................... 9

سوالات پژوهش.......................................................................................................... 10

فرضیه های پژوهش.................................................................................................... 11

تعاریف واژه ها و اصطلاحات...................................................................................... 12

 

فصل دوم: مبانی نظری پیشینه پژوهش

بخش اول حمایت اجتماعی......................................................................................... 15

اعتماد در برابر عدم اعتماد............................................................................................ 17

دیدگاه شناختی............................................................................................................ 18

دیدگاه تحولی............................................................................................................. 19

افزایش حرمت نفس :.................................................................................................. 21

مشاغل ممنوعه برای زنان در اسلام................................................................................ 22

طبقه بندی حمایت اجتماعی و انواع آن :....................................................................... 24

بخش دوم خودکارمدی:............................................................................................... 28

منشاء خودکارآمدی:..................................................................................................... 29

بخش سوم انگیزه تحصیلی:.......................................................................................... 31

راهکارهای عملی برای افزایش انگیزه............................................................................ 33

انگیزه پیشرفت تحصیلی.............................................................................................. 37

راه كارهای ایجاد انگیزه در دانش آموزان....................................................................... 40

راه های ایجاد انگیزه برای درس خواندن........................................................................ 42

راه های ایجاد انگیزه برای کسب موفقیت....................................................................... 51

پیشینه داخلی.............................................................................................................. 58

پیشینه خارجی............................................................................................................ 60

 

فصل سوم:روش شناسی پژوهش

روش پژوهش............................................................................................................. 65

ابزار اندازه‌گیری........................................................................................................... 67

روش جمع‌آوری اطلاعات........................................................................................... 68

مقیاس  پرسشنامه........................................................................................................ 69

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه............................................................................ 70

روایی و پایایی پرسشنامه............................................................................................. 71

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.................................................................................... 73

 

 

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه......................................................................................................................... 75

آمار استنباطی:............................................................................................................. 76

 

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه......................................................................................................................... 83

بحث و نتیجه گیری:.................................................................................................... 84

پیشنهادهای کاربردی پژوهش:...................................................................................... 85

محدوديت هايپژوهش:.............................................................................................. 86

منابع.......................................................................................................................... 87

ضمائم........................................................................................................................ 92