بررسی تاثیر استفاده از انواع استراتژی های بازاریابی در شبکه های اجتماعی بر جلب اعتماد مشتریان نمایش بزرگتر

بررسی تاثیر استفاده از انواع استراتژی های بازاریابی در شبکه های اجتماعی بر جلب اعتماد مشتریان

فایل ورد

105 برگ

جزئیات بیشتر

9,900 تومان بدون مالیات

کلیه کارت های شتاب
کلیه کارت های شتاب

اطلاعات بیشتر

فهرست مطالب

عنوان                                                                                            صفحه

چکیدهError! Bookmark not defined.

فصل اول-کلیات تحقیق

1-1- مقدمه2

1-1- بیان مسئله3

1-2-اهمیت و ضررورت تحقیق. 4

1-3-اهداف تحقیق. 5

1-4– سوالات تحقیق. 5

1-5-فرضیه های تحقیق. 5

1-6-تعریف عملیاتی و مفهومی متغیر های تحقیق. 6

 

فصل  دوم-مبانی نظری و پیشینه پژوهش

1-2- مبانی نظری. 10

2-2-  تاریخچه مشارکت اجتماعی:18

2-3- اهمیت مشارکت اجتماعی در اسلام23

2-4-دیدگاه اسلام و مسیحیت در زمینه مشارکت اجتماعی. 23

3-1- ویژگیهای  مشارکت:25

3-2- ديدگاه هاي نظري درباره مشاركت:27

3-3- مصاديق مختلف مشاركت:28

3-4-موانع مشاركت:28

3-5- دولت و مشارکت.. 29

3-6- پیش نیازهای مشارکت.. 30

3-7- تجارب مشارت در بعضی کشورها30

3-8- اندیشه های مهم در مشارکت.. 31

3-1- مشارکت عامه مردم در پیشرفت کشور32

3-2- اهداف معنوی (اخلاقی) مشارکت.. 32

3-3- اهداف اقتصادی مشارکت.. 33

3-4- تصمیم گیری و وفاق اجتماعی. 34

3-5- اهمیت مشارکت در فرآیند نوسازی جامعه35

3-6- نقش عوامل فرهنگی در توسعه مشارکت سیاسی و اجتماعی. 35

3-7- بخش دوم: مبانی نظری اعتماد38

3-8- تعریف اعتماد38

3-9- فرانسیس فوکویاما52

2-2-  چارچوب نظری. 57

2-3-  پیشینه داخلی تحقیق. 60

2-4- پیشینه خارجی تحقیق. 61

 

فصل سوم-روش شناسی تحقیق

3-1- روش تحقيق. 64

3-2- جامعه آماري. 64

3-3- نمونه آماري. 64

3-4- روش نمونه گيري. 64

3-5- روش جمع آوري دادهها65

3-6- ابزار سنجش تحقيق. 65

3-7- روايي و پاياييپرسشنامه66

3-8- روش تجزيه و تحليل داده‌ها67

3-9- روش‌ها و آزمونهاي آماري به كار گرفته شده در اين تحقيق. 68

 

فصل چهارم-تجزیه وتحلیل داده ها

مقدمه71

4-1 - يافته‏هاي توصيفي. 72

4-2- بررسي استنباطي داده ها76

 

فصل پنجم-نتيجه گيري و پيشنهادات

مقدمه90

5-1- بررسي يافته‌هاي پژوهش با توجه به آزمون همبستگي پيرسون. 95

5-2- ارائه پيشنهادات.. 100

5 – 3- محدوديتهاي تحقيق. 100

منابع و ماخذ. 101

منابع لاتین. 105