تاثیر مشاوره تحصیلی گروهی به شیوه شناختی بر تغییر نگرش نسبت به تحصیل و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نمایش بزرگتر

تاثیر مشاوره تحصیلی گروهی به شیوه شناختی بر تغییر نگرش نسبت به تحصیل و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

فایل ورد

100 برگ

جزئیات بیشتر

9,900 تومان بدون مالیات

کلیه کارت های شتاب
کلیه کارت های شتاب

اطلاعات بیشتر

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                          صفحه

 

عـنـوان

شماره صفحات

فهرست مطالب……………………………………………………………………..

الف

فهرست جداول……………………………………………………………………...

ث

فهرست نمودارها………….………………………………………………….……..

ث

چكيده……………………………………………………………………………..

1

فـصـل اول

كليات تحقيق

مقدمه............………………………………………………………………………..

2

بيان‌مسئله..................................………………………………………………………....

3

ضرورت و اهميت مسئله تحقيق.....……………………………………………………

5

اهداف پژوهش ………………………………………………………………….....

6

فرضيه‌هاي پژوهش …………………………………………………………………..

متغيرهاي پژوهش .................................................................................................................................................

7

7

تعاريف متغیرها(مفهومي و عملياتي)............................................................................................... ………

8

تعریف نظری مشاوره گروهی با رويكرد تحليل رفتار متقابل  .........……………................................

8

تعریف عملیاتي مشاوره گروهی با رويكرد تحليل رفتار متقابل  ................................................................

8

تعریف نظری سازگاری .......................................................................................................................................

9

تعریف عملیاتي سازگاری .....................................................................................................................................

10

فصل دوم

ادبيات و پيشينة تحقيق

مقدمه............………………………………………………………………………..

13

بخش اول: سازگاری و مبانی نظری آن……………………………….………...............

13

تعریف سازگاری  ..........................................................................................................................................

13

    عوامل موثربرسازگاری .................................................................................................................................

14

     انواع سازگاری ..............................................................................................................................................

17

  روشها یا اشکال سازگاری ..........................................................................................................................

23

      ملاکهای سازگاری مطلوب ........................................................................................................................

24

      ویژگیهای افراد سازگار ...................................................................................................................

25

بخش دوم: تحلیل رفتار متقابل .......................……………………….………………

27

نظریه تحلیل رفتار متقابل ..........................................................................................................................

27

مبانی نظری تحلیل رفتار متقابل................................................................................................................

28

الگوی حالات نفسانی ...................................................................................................................................

28

موقعيت‌های روانی و طرحهای زندگی .....................................................................................................

32

 آسیب شناسی روانی ...................................................................................................................................

34

          الف : آسیب شناسی ساختی .........................................................................................................

24

         ب: آسیب شناسی کارکردی ...........................................................................................................

35

هدف درمان در تحلیل رفتار متقابل ........................................................................................................

35

فرآیند گروهی در رویکرد تحلیل رفتار متقابل ..........................................................................................

36

مشاوره و درمان ..............................................................................................................................................

38

        الف : تحلیل درمان ساختار...............................................................................................................

38

        ب: تحلیل درمان تبادلها ..................................................................................................................

39

ارزشهای مشاوره گروهی  .............................................................................................................................

40

 جمع بندی مطالب  .......................................................................................................................................

42

بخش سوم: مروری برپیشینه  تحقیق .........................……….…………………................

43

مطالعات صورت گرفته در داخل کشور  ....................................................................................................

43

مطالعات صورت گرفته در خارج از کشور ...................................................................................................

46

تحلیل و نتیجه گیری سازگاری از دیدگاه تحلیل رفتار متقابل ...................................................

48

فصل سوم

روش اجراي تحقيق

مقدمه.........................................…………...……………………….….…………….........

52

روش تحقيق..................……………………………………………………………..

52

جامعه آماري تحقيق............. ………………………………………………………...

52

نمونه و روش نمونه گیری ...…………………….…………….......……….. ……….

52

ابزاراندازه گیری و روایی وپایایی آن ............................................................................................................

53

پرسشنامه سینهاوسینگ .......…………………........……........………....................................

53

پایایی پرسشنامه سینهاوسینگ .......…………………........……........……….......................

55

روایی (اعتبار) پرسشنامه سینهاوسینگ . .......…………………........……........……….......

55

روش تجزيه و تحليل داده‌ها............…….......…………………........……........……….......

56

شیوه اجرا ومراحل انجام پژوهش .......…………………........……........………....................

56

گزارش جلسات مشاوره گروهی با رويكرد تحليل رفتار متقابل  .......…………………..........

57

فصل چهارم

تجزيه و تحليل اطلاعات

مقدمه.........................................…………...……………………….….…………….........

60

اطلاعات توصيفي مربوط به مشخصات دموگرافيك نمونه‌هاي تحقيق...........

62

تجزيه و تحليل داده‌ها.........……………………………………….......

73

فرضیه اصلی ....................................................................................................................................................

74

فرضيه فرعی اول .............................................................................................……….. ..........................

75

فرضيه فرعی دوم ................................................................................................. ....................………..

76

فرضيه فرعی سوم ....................................................................................................……… ......................

77

فرضيه فرعی چهارم .........................................................................................................………...............

77

فصل پنجم

بحث و نتيجه گيري

مقدمه.........................................…………...…… ........………………….….……………

80

يافته‌هاي پژوهش .....................................…………...…… ........………………….…….

80

      الف : نتایج حاصل از توصیف داده ها ................................................................................................

80

      ب: بحث و تفسیر نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه ها .......................................................

81

پـيشنـهادات تحقيق.................................................................................................................………..

87

الف- پيشنهادهاي برخاسته از پژوهش .........................…………...….…....................................

87

ب- پيشنهادات براي انجام تحقيقات بعدي...……………………….….…………… .....

88

  محدودیتها ...........................................................................................................................................................

88

منـابـع

منابع فارسي..................................…………...……………………….….…...…………

90

منابع لاتين....................................…………...……………………….….………….…...

95