بررسی سنجش نگرش فرد نسبت به شغلش در مشاغل سخت و زیان آور و مشاغل راحت دفتری زنان و مردان نمایش بزرگتر

بررسی سنجش نگرش فرد نسبت به شغلش در مشاغل سخت و زیان آور و مشاغل راحت دفتری زنان و مردان

فایل ورد

63 برگ

جزئیات بیشتر

9,900 تومان بدون مالیات

کلیه کارت های شتاب
کلیه کارت های شتاب

اطلاعات بیشتر

فهرست مطالب

عنوان                                                                                         صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه......................................................................................................................... 3

بیان مسئله................................................................................................................... 3

ضرورت و اهمیت پژوهش.......................................................................................... 5

هدف پژوهش.............................................................................................................. 5

سئوالات پژوهش......................................................................................................... 6

تعریف نظری و عملیاتی پژوهش.................................................................................. 7

 

فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق

شغل........................................................................................................................... 9

ويژگي هاي شغلي........................................................................................................ 9

تئوري ويژگي هاي شغلي............................................................................................. 13

ویژگی های موقعیتی................................................................................................... 19

عوامل و عناصر تعديل كننده..................................................................................... 23

اثر بخشي كاري......................................................................................................... 28

پیشینه پژوهش............................................................................................................ 34

فصل سوم : روش تحقیق

روش تحقیق.............................................................................................................. 38

جامعه آماري تحقيق................................................................................................... 38

نمونه تحقیق............................................................................................................... 38

روش نمونه گيري...................................................................................................... 38

ابزار اندازه گيري تحقيق............................................................................................ 39

روايي و پايايي........................................................................................................... 41

روش جمع آوري داده ها........................................................................................... 45

روش تجزیه و تحلیل داده ها و روش آماری.............................................................. 45

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه........................................................................................................................ 47

1-4-یافتههای توصیفی............................................................................................. 48

2-4-یافته های آماری ............................................................................................. 50

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

 گفتگوی عمومی در مورد نتیجه ها............................................................................... 56

بحث محدودیت ها.................................................................................................... 57

مفاهیم برای نظریه و پژوهش...................................................................................... 58

سرنخ هایی برای پژوهش های آینده............................................................................ 59

پيشنهاداتي به ساير پژوهشگران................................................................................... 60

منابع و مأخذ............................................................................................................. 61

پیوست ها.................................................................................................................. 63