سنجش کفایت اجتماعی در دانشجویان دختر و پسر متاهل و مجرد نمایش بزرگتر

سنجش کفایت اجتماعی در دانشجویان دختر و پسر متاهل و مجرد

فایل ورد

63 برگ

جزئیات بیشتر

9,900 تومان بدون مالیات

کلیه کارت های شتاب
کلیه کارت های شتاب

اطلاعات بیشتر

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

چکیده.................................................................................................................................................................. 1

 

فصل اول : کلیات

مقدمه................................................................................................................................................................... 3

بیان مسئله.......................................................................................................................................................... 3

اهميـت و ضـرورت پـژوهش........................................................................................................................ 4

هدف تحقیق...................................................................................................................................................... 5

سـؤالات پـژوهش............................................................................................................................................. 5

فرضيـه هـا......................................................................................................................................................... 6

تعـاريف نظری  و عمليـاتي متغيرهـاي پـژوهش................................................................................... 6

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

پيشينة نظري..................................................................................................................................................... 9

رفتار اجتماعی................................................................................................................................................... 10

انواع رفتار اجتماعی......................................................................................................................................... 12

برقرار کنندگان ارتباط..................................................................................................................................... 13

انواع ارتباط غیرکلامی..................................................................................................................................... 20

اهمیت ارتباطات اثر بخش............................................................................................................................. 22

انواع رفتار اجتماعی......................................................................................................................................... 22

تعريف ارتباط موثر............................................................................................................................................ 24

 

 

مباني مهارت هاي ارتباط................................................................................................................................ 29

پیشینه پژوهش................................................................................................................................................. 36

فصل سوم  : روش پژوهش

روش تحقیق....................................................................................................................................................... 41

جامعه آماري...................................................................................................................................................... 41

روش نمونه گیری............................................................................................................................................. 41

ابزار اندازه گیری............................................................................................................................................... 42

مقیاس کفایت اجتماعی.................................................................................................................................. 42

روایی و پایایی مقیاس کفایت اجتماعی...................................................................................................... 43

روش تجزیه و تحلیل داده ها:....................................................................................................................... 44

فصل چهارم  : تجزیه و تحلیل آماری

آمار توصيفي....................................................................................................................................................... 46

آمار استنباطي................................................................................................................................................... 46

آزمون فرضيه ها................................................................................................................................................ 54

فصل پنجم:نتیجه گیری

نتیجه گیری....................................................................................................................................................... 59

محدوديت ها...................................................................................................................................................... 61

پيشنهادات.......................................................................................................................................................... 61

منابع..................................................................................................................................................................... 63

پرسشنامه .......................................................................................................................................................... 63