حراج بررسی رابطة تحقیق و پژوهش و افزایش انگیزه و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان نمایش بزرگتر

پایان نامه بررسی رابطة تحقیق و پژوهش و افزایش انگیزه و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان

فایل ورد

65 برگ

جزئیات بیشتر

9,900 تومان بدون مالیات

کلیه کارت های شتاب
کلیه کارت های شتاب

اطلاعات بیشتر

« فهرست مطالب »

عنوان   ...................................................................................  صفحه

فصل اول : کلیات پژوهش  ............................................................................. 1

مقدمه  ................................................................................................................................... 2

بیان مسئله  ............................................................................................................................  4

اهیمت و ضرورت پژوهش  ..................................................................................................  5

اهداف پژوهش  ...................................................................................................................  7

سؤالات پژوهش  ..................................................................................................................  8

فرضیات پژوهش  .................................................................................................................  9

انواع متغیر  ..........................................................................................................................  10

تعریف مفاهیم و اصطلاحات اساسی  ...................................................................................  12

فصل دوم : پیشینه ی تحقیق  ........................................................................  17

تاریخچه ی تحقیق  ............................................................................................................  20

ارائه ی نظریات درباره تحقیق  ............................................................................................  22

تحقیقات انجام شده  ..........................................................................................................  25

ویژگی های تحقیق از نظر تاک من  ..................................................................................  29

ویژگی های تحقیق از نظر جان بست  ................................................................................  30

پیشرفت تحصیلی و عوامل مربوط به آن  ............................................................................  32

فصل سوم : روش تحقیق  ............................................................................................  35

روش تحقیق  ....................................................................................................................  36

جامعه آماری  ...................................................................................................................  38

حجم نمونه و روش نمونه گیری  ......................................................................................  39

روش جمع آوری اطلاعات  .............................................................................................  39

روایی  .............................................................................................................................  40

روایی محتوایی  ...............................................................................................................  41

روایی بیرونی  ..................................................................................................................  42

پایایی  .............................................................................................................................  42

ضریب آلفای کرونباخ  ....................................................................................................  43

ابراز جمع آوری اطلاعات  ...............................................................................................  44

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات  ........................................................................................  45

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های پژوهشی  .................................................  50

تجزیه و تحلیل آماری  .......................................................................................................  51

بررسی سؤالات پرسشنامه  ..................................................................................................  52

بررسی فرضیات تحقیق  ......................................................................................................  67

فصل پنجم : خلاصه و نتیجه گیری  ............................................................................  70

تفسیر نتایج تحقیق  ............................................................................................................... 78

پیشنهادات تحقیق  ...............................................................................................................  82

موانع و تنگاناهای تحقیق  ....................................................................................................  83

منابع و مأخذ  ......................................................................................................................  84