حراج بررسی رابطه بین بلوغ عاطفی با سازگاری اجتماعی در بین  دانش آموزان نمایش بزرگتر

پایان نامه بررسی رابطه بین بلوغ عاطفی با سازگاری اجتماعی در بین دانش آموزان

فایل ورد

93 برگ

جزئیات بیشتر

9,900 تومان بدون مالیات

کلیه کارت های شتاب
کلیه کارت های شتاب

اطلاعات بیشتر

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                   صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه.................................................................................................................................................................. 3

بیان مسئله........................................................................................................................................................ 4

اهمیت پژوهش................................................................................................................................................ 7

اهداف پژوهش................................................................................................................................................. 8

فرضیه های پژوهش....................................................................................................................................... 9

تعاريف عملياتي و نظري واژه ها و مفاهيم.............................................................................................. 9

 

فصل دوم: پيشينه و ادبيات تحقيق

مقدمه................................................................................................................................................................ 12

بلوغ عاطفی...................................................................................................................................................... 13

تاریخچه روان شناسی بلوغ عاطفی........................................................................................................... 17

نقش خانواده در بلوغ عاطفی...................................................................................................................... 30

سازگاری اجتماعی......................................................................................................................................... 35

نظریه های سازگاری اجتماعی................................................................................................................... 52

ملاک های سازگاری اجتماعی................................................................................................................... 57

پیشینه پژوهش.............................................................................................................................................. 61

تحقیقات انجام شده در داخل..................................................................................................................... 61

تحقیقات انجام شده در خارج..................................................................................................................... 63

 

 

فصل سوم: روش تحقيق

مقدمه ............................................................................................................................................................... 66

جامعه آماری.................................................................................................................................................... 66

نمونه وروش نمونه گیری............................................................................................................................. 66

ابزار استفاده در پژوهش............................................................................................................................... 66

طرح پژوهش................................................................................................................................................... 68

روش اجرا......................................................................................................................................................... 69

روش تحلیل داده ها...................................................................................................................................... 69

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه................................................................................................................................................................ 71

یافته های توصیفی........................................................................................................................................ 72

ب) يافته هاي مربوط به فرضيه هاي پژوهش....................................................................................... 74

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

بحث و نتیجه گیری...................................................................................................................................... 79

پیشنهادات پژوهشی...................................................................................................................................... 82

پیشنهادات کاربردی...................................................................................................................................... 82

محدودیت های تحقیق................................................................................................................................. 82

منابع.................................................................................................................................................................. 83

پیوست ها........................................................................................................................................................ 87