جدید پایان نامه بررسی رابطه کمال گرایی و هوش هیجانی در بین دانشجویان رشته ی روانشناسی در دانشگاه نمایش بزرگتر

پایان نامه بررسی رابطه کمال گرایی و هوش هیجانی در بین دانشجویان رشته ی روانشناسی در دانشگاه

فایل ورد

80 برگ

جزئیات بیشتر

9,900 تومان بدون مالیات

کلیه کارت های شتاب
کلیه کارت های شتاب

اطلاعات بیشتر

فهرست مطالب

عنوان                                                                                         صفحه

 

فصل یک: مقدمه

مقدمه.......................................................................................................................... 2

بيان مسئله.................................................................................................................... 5

اهمیت و ضرورت تحقیق............................................................................................. 7

اهداف تحقیق............................................................................................................... 8

سؤالات تحقیق............................................................................................................. 8

فرضيات تحقیق............................................................................................................ 9

تعاريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی................................................................ 9

 

فصل دوم:ادبیات پژوهش

هوش هیجانی............................................................................................................. 12

تاریخچه ی هوش هیجانی............................................................................................ 12

امکان پرورش هوش هیجانی........................................................................................ 16

نظریه های مربوط به هوش هیجانی............................................................................... 18

دیدگاه های مختلف نسبت به هوش هیجانی.................................................................. 20

کمالگرایی................................................................................................................ 23

اهمیت کمالگرایی...................................................................................................... 24

ویژگیهای افراد کمالگرا.......................................................................................... 29

نظریههای کمالگرایی................................................................................................ 31

تحقیقات انجام شده..................................................................................................... 42

تحقیقات انجام شده در داخل کشور.............................................................................. 42

تحقیقات انجام شده در خارج کشور............................................................................. 43

فصل سوم:روش تحقیق

طرح تحقیق................................................................................................................ 47

جامعه آماری............................................................................................................... 47

نمونه و روش نمونه گیری............................................................................................ 48

ابزرهای اندازه گیری.................................................................................................... 48

تفسیر نتایج................................................................................................................. 54

روش اجرا.................................................................................................................. 57

 

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

آمار توصیفی............................................................................................................... 59

آمار استنباطی.............................................................................................................. 61

 

فصل پنجم:  نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه......................................................................................................................... 63

بحث و نتیجه گیری..................................................................................................... 63

نتایج تحقیق و بحث و بررسی...................................................................................... 63

محدودیت های پژوهش.............................................................................................. 64

پیشنهادات.................................................................................................................. 64

پیشنهادهای کاربردی................................................................................................... 64

پیشنهادهایی به محققین آینده........................................................................................ 64

منابع و مأخذ............................................................................................................... 66

پیوست....................................................................................................................... 72