حراج برررسی رابطه خلاقیت و با محیط یادگیری دانش آموزان اول راهنمایی نمایش بزرگتر

پایان نامه برررسی رابطه خلاقیت و با محیط یادگیری دانش آموزان اول راهنمایی

فایل ورد

114 برگ

جزئیات بیشتر

9,900 تومان بدون مالیات

کلیه کارت های شتاب
کلیه کارت های شتاب

اطلاعات بیشتر

چکیده............................................................................................................................................................1

فصل اول

مقدمه.............................................................................................................................................................3

بیان مسئله......................................................................................................................................................5

اهمیت و ضرورت تحقیق..............................................................................................................................7

اهداف پژوهش...............................................................................................................................................8

فرضیه های پژوهش.......................................................................................................................................9

تعاریف مفهومی و عملیاتی..........................................................................................................................10

فصل دوم

مقدمه...........................................................................................................................................................13

خلاقیت چیست...........................................................................................................................................14

اهمیت خلاقیت...........................................................................................................................................16

اصول اولیه خلاقیت  ..................................................................................................................................17

مراحل ظهور خلاقیت و آفرینندگی.............................................................................................................19

شکستن حصار فکر.....................................................................................................................................19

موضوع شناسی............................................................................................................................................19

تحدیدی و مانع شناسی...............................................................................................................................19

گرد آوری اطلاعات.....................................................................................................................................20

راهکار یابی..................................................................................................................................................20

به کار گیری سلاست فکر............................................................................................................................21

زمان شناسی و حرکت در زمان...................................................................................................................21

ثبت و یادداشت برداری...............................................................................................................................21

دست کشیدن از حل موضوع هنگام خستگی..............................................................................................22

خصوصیات افراد بسیار خلاق.....................................................................................................................22

عوامل بازدارنده‌ی خلاقیت..........................................................................................................................23

عوامل تشدیدکننده خلاقیت و نوآوری........................................................................................................23

تاثیر انگیزه ها در خلاقیت...........................................................................................................................24

ابزار ها ی خلاقیت......................................................................................................................................24

انگیزه‌های بیرونی در خلاقیت.....................................................................................................................25

1-بحران‌های جامعه.....................................................................................................................................25

2-سطح توقعات جامعه...............................................................................................................................25

تاثیر انگیزه های درونی در خلاقیت.............................................................................................................26

1-استعداد ذاتی فرد.....................................................................................................................................26

2-نیازهای درونی........................................................................................................................................26

3-بحران‌های شخصی‌..................................................................................................................................26

منابع نو آوری و خلاقیت در افراد...............................................................................................................27

تفکر خلاق..................................................................................................................................................29

خانواده و خلاقیت.......................................................................................................................................33

عوامل موثدر شکوفایی و خلاقیت...............................................................................................................34

1-خانواده....................................................................................................................................................34

2-مدرسه و دانشگاه....................................................................................................................................35

3-جامعه......................................................................................................................................................36

منابع اصلی خلاقیت در افراد.......................................................................................................................37

بازنگری پژوهش های انجام شده در خارج از کشور در زمینه خلاقیت......................................................38

تاثیر محیط بر خلاقیت.................................................................................................................................39

تشریح خصوصیات محیط استفاده...............................................................................................................40

نقش والدین در شکوفایی و خلاقیت فرزندان.............................................................................................41

آموزش و پرورش خلاقیت..........................................................................................................................42

شرایط ایجاد و پرورش خلاقیت..................................................................................................................42

الف) جو عاطفی معلم و روش آموزش.......................................................................................................42

ب) برنامه ریزی آموزشی کار آمد................................................................................................................43

پ)برنامه درسی پویا....................................................................................................................................44

ت)پرهیز از تکلیف قالبی.............................................................................................................................44

ث) رشد استقلال شخصیت.........................................................................................................................45

ج) پذیرش عقاید غیر معمول افراد..............................................................................................................45

چ)پرورش قوه تخیل....................................................................................................................................46

ح)پذیرش کودک آنگونه که هست..............................................................................................................46

خ)ارایه تقویت.............................................................................................................................................47

محیط یادگیری و جهان کودک....................................................................................................................47

1-تمایل کودک با محیط یادگیری...............................................................................................................47

2-محیط و پویایی فیزیکی-ذهنی کودک.....................................................................................................48

محیط و قوه خلاقانه....................................................................................................................................49

عوامل محیطی و پرورش خلاقیت در کودکان.............................................................................................50

پرورش خلاقیت در کودکان........................................................................................................................51

بررسی ارتباط بین یادگیری و خلاقیت........................................................................................................53

-شاخصه های مهم محیط مدرسه در یادگیری و خلاقیت دانش اموزان......................................................56

1-سر و صدا...............................................................................................................................................56

2-راه روها  دیوارها.....................................................................................................................................57

3-محيط آموزش.........................................................................................................................................57

4- عوامل فيزيكي........................................................................................................................................58

5-  نور و متغیرهای مربوط به آن................................................................................................................59

6- ابعاد ظاهری كلاس................................................................................................................................60

7-  رنگ و تاثير آن بر آموزش و محيط‌هاي آموزشي.................................................................................61

8- حرارت و تهویه كلاس..........................................................................................................................62

9- صدا و متغیرهای مربوط به آن................................................................................................................63

10- سازماندهی و آرایش كلاس ................................................................................................................63

نتيجه‌گيري و پيشنهادات..............................................................................................................................65

پیشینه پژوهش.............................................................................................................................................67

دیدگاه ها و نظریه های روانشناسان محیط در رابطه با فضاهای آموزشی....................................................70

1-پروفسور لاوسون....................................................................................................................................71

2-برونر........................................................................................................................................................71

3-بارکر........................................................................................................................................................71

4-دیوئی......................................................................................................................................................71

5-روبرت زمر..............................................................................................................................................72

6-لوئیس......................................................................................................................................................72

7-مول.........................................................................................................................................................72

8-رابرت گیفورد..........................................................................................................................................72

9-لویی کان.................................................................................................................................................72

10-هانس شارون........................................................................................................................................73

11-هرمان هرتزبرگر....................................................................................................................................73

12-آلدوروسی.............................................................................................................................................73

12-آلدوروسی.............................................................................................................................................74

14-ویلر.......................................................................................................................................................74

30نظریه های خلاقیت.................................................................................................................................74

خلاقیت به عنوان نبوغ شهودی....................................................................................................................74

خلاقیت به عنوان نیروی حیاتی...................................................................................................................75

خلاقیت به عنوان نیروی کیهانی..................................................................................................................75

فصل سوم

طرح تحقیق.................................................................................................................................................77

جامعه آماری................................................................................................................................................77

نمونه و روش نمونه گیری...........................................................................................................................77

ابزرهای اندازه گیری....................................................................................................................................78

آزمون خلاقیت عابدی................................................................................................................................78

اعتبار پرسشنامه خلاقیت عابدی..................................................................................................................78

پایایی پرسشنامه خلاقیت عابدی.................................................................................................................80

روش اجرا....................................................................................................................................................81

فصل چهارم

مقدمه...........................................................................................................................................................83

الف) يافته هاي توصيفي..............................................................................................................................83

 

جدول شماره 1............................................................................................................................................83

جدول شماره 2............................................................................................................................................84

جدول شماره 3............................................................................................................................................85

جدول شماره 4............................................................................................................................................86

جدول شماره 5...........................................................................................................................................87

جدول شماره 6............................................................................................................................................88

جدول شماره 7............................................................................................................................................89

ب) یافته های مربوط به فرضیه های تحقیق................................................................................................90

 فرضيه اول..................................................................................................................................................90

فرضيه دوم...................................................................................................................................................90

فرضيه سوم..................................................................................................................................................90

فرضيه چهارم...............................................................................................................................................91

فرضيه پنجم.................................................................................................................................................91

فصل پنجم

مقدمه...........................................................................................................................................................93

یافته های تحقیق..........................................................................................................................................95

محدودیت های پژوهش..............................................................................................................................97

پیشنهادات پژوهشی.....................................................................................................................................97

منابع.............................................................................................................................................................98

پیوستها

آزمون خلاقیت عابدی...............................................................................................................................100