حراج بررسی ارتباط انگیزه پیشرفت و جرات ورزی در دانشجویان دانشگاه نمایش بزرگتر

پایان نامه بررسی ارتباط انگیزه پیشرفت و جرات ورزی در دانشجویان دانشگاه

فایل ورد

72 برگ

جزئیات بیشتر

9,900 تومان بدون مالیات

کلیه کارت های شتاب
کلیه کارت های شتاب

اطلاعات بیشتر

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                         صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه.......................................................................................................................... 2

اهمیت و ضرورت مسئله.............................................................................................. 5

اهداف پژوهش............................................................................................................ 6

فرضیه های پژوهش..................................................................................................... 6

بیان مسئله.................................................................................................................... 7

تعاریف نظری و عملی................................................................................................. 8

تعاریف نظری.............................................................................................................. 8

تعاریف عملی.............................................................................................................. 8

 

فصل دوم:پیشینه و مبانی نظری

مقدمه......................................................................................................................... 10

انگیزه پیشرفت............................................................................................................ 11

نظریه مک کلند........................................................................................................... 15

جرات ورزی.............................................................................................................. 17

ویژگی شخصیتی جرات ورزانه..................................................................................... 20

ولپی و جرات ورزی................................................................................................... 22

تحقیقات و نظریات داخلی و خارجی........................................................................... 26

تحقیقات خارجی........................................................................................................ 27

 

فصل سوم:روش پژوهش

مقدمه......................................................................................................................... 30

روش تحلیل داده ها.................................................................................................... 31

طرح پژوهش.............................................................................................................. 32

جامعه آماری............................................................................................................... 32

نمونه آماری................................................................................................................ 32

روش نمونه گیری........................................................................................................ 33

ابزارهای نمونه گیری.................................................................................................... 33

روش و ابزار جمع آوری اطلاعات............................................................................... 33

روش تحلیل داده ها.................................................................................................... 36

 

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده های آماری

مقدمه......................................................................................................................... 38

روش آماری............................................................................................................... 38

 

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری

مقدمه......................................................................................................................... 49

ضمایم........................................................................................................................ 52

منابع.......................................................................................................................... 71