حراج بررسي ارتباط عملكرد تحصیلی بر بهداشت رواني دانش آموزان نمایش بزرگتر

پایان نامه بررسي ارتباط عملكرد تحصیلی بر بهداشت رواني دانش آموزان

فایل ورد

90 برگ

جزئیات بیشتر

9,900 تومان بدون مالیات

کلیه کارت های شتاب
کلیه کارت های شتاب

اطلاعات بیشتر

                                                           فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق.......................................................................................... 1

1-1-مقدمه.................................................................................................................. 2

1-2-بيان مسأله............................................................................................................. 4

1-3-اهميت وضرورت مساله.......................................................................................... 6

1-4-بيان اهداف........................................................................................................... 7

1-4-1-هدف كلي....................................................................................................... 7

1-4-2-اهداف فرعی.................................................................................................... 8

1-5-فرضیه.................................................................................................................. 8

1-6-تعريف مفاهيم واصطلاحات................................................................................... 8

1-6-1-تعاریف مفهومی................................................................................................ 8

1-6-2-تعریف عملیاتی................................................................................................. 9

 

فصل دوم:بررسي  پيشينه......................................................................................... 10

2-1-مقدمه................................................................................................................. 11

2-2-بهداشت رواني  ................................................................................................... 12

2-3-وضعيت بهداشت  رواني ايران................................................................................ 13

2-4-حدود بهداشت رواني درتعليم وتربيت..................................................................... 13

2-5-هدف بهداشت رواني   ......................................................................................... 14

2-6- عوامل  موثر در بهداشت رواني.............................................................................. 14

2-7-روش تامين بهداشت رواني درخانه و مدرسه............................................................ 16

2-8-آموختن  شركت در بهداشت  رواني....................................................................... 18

2-9-دوران قبل از بلوغ  ............................................................................................... 19

2-10-نقش ومفهوم مدرسه........................................................................................... 19

2-11-نظريه ها و ديدگاه هاي مرتبط با بهداشت رواني..................................................... 27

2-12-بهداشت رواني و سه سطح پيشگيري..................................................................... 29

2-13-هدف بهداشت رواني.......................................................................................... 35

2-14-عوامل خطرآفرين و پيشگيري کننده در بهداشت رواني........................................... 36

2-15-درمان............................................................................................................... 39

2-16-راهبرد هاي کاهش استرس و حفظ بهداشت رواني................................................. 41

2-17-نظريه ها و ديدگاه هاي مرتبط با افسردگي............................................................ 44

2-18-عملکرد تحصیلی............................................................................................... 47

2-19-شرايط محركه تحصيل در خانه............................................................................ 49

2-20-نقد و ارزيابي..................................................................................................... 57

2-21-پیشینه تحقیق..................................................................................................... 58

2-21-1-تحقیقات انجام شده در ایران........................................................................... 58

2-21-2-تحقیقات انجام شده در خارج.......................................................................... 61

 

فصل سوم:طرح تحقيق ......................................................................................... 63

3-1-مقدمه................................................................................................................. 64

3-2-جامعه................................................................................................................. 64

3-3-نمونه.................................................................................................................. 64

3-4-طرح پژوهش....................................................................................................... 65

3-5-ابزار اندازه گیری................................................................................................. 65

3-6-روش تحقیق........................................................................................................ 65

3-6-1-پرسشنامه تحقيق(سلامت رواني scl90)............................................................... 65

3-6-2-پايايي پرسشنامه............................................................................................... 67

3-6-3-روایی و اعتبار آزمون90SCL-........................................................................... 67

3-6-4-پرسش نامه عملکرد تحصیلی EPT فام و تیلور..................................................... 69

3-6-5-روایی و پایایی پرسش نامه عملکرد تحصیلی....................................................... 70

3-7-روش تجزیه و تحلیل داده ها................................................................................. 71

 

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها....................................................................... 72

4-1-آمار توصیفی....................................................................................................... 73

4-2-آمار استنباطی...................................................................................................... 74

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات....................................................................... 79

5-1-مقدمه................................................................................................................. 80

5-2-نتيجه گیری فرضیات............................................................................................ 80

5-3-پيشنهادات........................................................................................................... 82

5-3-1-پيشنهادات پژوهشي  ........................................................................................ 82

5-3-2-پيشنهادات كاربردي......................................................................................... 82

5-4-محدوديت هاي تحقيق.......................................................................................... 82

منابع  ......................................................................................................................... 83

ضمائم........................................................................................................................ 85