حراج بررسي رابطه كمال‌گرايي والدين با عزت‌نفس، جرأت‌ورزي و خودكارآمدي فرزندان نمایش بزرگتر

پایان نامه بررسي رابطه كمال‌گرايي والدين با عزت‌نفس، جرأت‌ورزي و خودكارآمدي فرزندان

فایل ورد

71 برگ

جزئیات بیشتر

9,900 تومان بدون مالیات

کلیه کارت های شتاب
کلیه کارت های شتاب

اطلاعات بیشتر

فهرست مطالب

عنوان                                                                                     صفحه

 

فصل اول: كليات پژوهش

مقدمه.......................................................................................................................... 2

بيان مسأله ................................................................................................................... 4

اهميت و ضرورت مسأله ............................................................................................. 5

اهداف پژوهش ........................................................................................................... 6

فرضيه‌هاي پژوهش ..................................................................................................... 6

متغيرهاي پژوهش ....................................................................................................... 7

تعاريف نظري و تعاريف عملياتي ................................................................................. 7

 

فصل دوم: گستره نظري مسأله مورد بررسي

و پژوهش‌هاي مربوط به آن.......................................................................................... 10

كمال‌گرايي ................................................................................................................ 11

نظريه‌هاي كمال‌گرايي ................................................................................................. 15

كمال‌گرايي از ديدگاه اسلام ......................................................................................... 16

انواع كمال‌گرايي.......................................................................................................... 16

ابعاد كمال‌گرايي.......................................................................................................... 17

ويژگي افراد كمال‌گرا .................................................................................................. 18

كمال‌گرايي والدين ..................................................................................................... 19

عزت‌نفس .................................................................................................................. 20

اهميت عزت‌نفس ....................................................................................................... 22

علل پيدايش عزت‌نفس ............................................................................................... 23

جرأت‌ورزي .............................................................................................................. 23

ويژگي‌هاي شخصيتي جرأت‌ورزانه .............................................................................. 25

خودكارآمدي ............................................................................................................. 27

مؤلفه‌هاي خودكارآمدي ............................................................................................... 29

منابع خودكارآمدي....................................................................................................... 29

مروري بر پژوهش‌هاي انجام شده ................................................................................ 31

پژوهش‌هاي انجام شده در خارج از كشور .................................................................... 31

پژوهش‌هاي انجام شده در داخل كشور ........................................................................ 34

 

فصل سوم: روش پژوهش

طرح پژوهش.............................................................................................................. 37

جامعه آماري............................................................................................................... 37

نمونه آماري................................................................................................................ 37

روش نمونه‌گيري......................................................................................................... 37

ابرازهاي اندازه‌گيري..................................................................................................... 38

روند اجراء و جمع‌آوري اطلاعات................................................................................ 44

روش‌هاي آماري در تحليل داده‌ها................................................................................. 45

 

فصل چهارم:تجزيه و تحليل داده‌هاي آماري

داده‌هاي توصيفي پژوهش............................................................................................ 48

ارزيابي فرضيه‌هاي پژوهش.......................................................................................... 49

 

فصل پنجم:بحث و نتيجه‌گيري

خلاصه و نتيجه‌گيري................................................................................................... 54

بحث و جمع‌بندي....................................................................................................... 55

محدوديت‌هاي تحقيق.................................................................................................. 58

پيشنهادها .................................................................................................................. 59

منابع فارسي................................................................................................................ 61