حراج رابطه بین شیوه های فرزندپروری و میزان عزت نفس دانش آموزان نمایش بزرگتر

پایان نامه رابطه بین شیوه های فرزندپروری و میزان عزت نفس دانش آموزان

فایل ورد

65 برگ

جزئیات بیشتر

9,900 تومان بدون مالیات

کلیه کارت های شتاب
کلیه کارت های شتاب

اطلاعات بیشتر

فهرست مطالب

عنوان                                                                                         صفحه

فصل اول: معرفی پژوهش

مقدمه.......................................................................................................................... 2

بیان مسئله.................................................................................................................... 3

اهمیت تحقیق.............................................................................................................. 6

اهداف پژوهش........................................................................................................... 10

فرضیه های پژوهش.................................................................................................... 11

متغیرهای اساسی تحقیق............................................................................................... 11

تعریف مفاهیم............................................................................................................. 13

 

 

فصل دوم:ادبیات پژوهش

مفاهیم و تعاریف عزت نفس........................................................................................ 17

تاریخچه عزت نفس.................................................................................................... 20

عوامل مؤثر در افزایش و کاهش عزت نفس................................................................... 25

شیوه های فرزند پروری............................................................................................... 31

جنبه های مختلف رفتار والدین..................................................................................... 34

 

فصل سوم:روش شناسی پژوهش

مقدمه......................................................................................................................... 40

جامعه ی  آماري......................................................................................................... 40

نمونة آماري و روش نمونه گیری.................................................................................. 40

ابزارهاي گرد آوري اطلاعات و شاخص هاي روان سنجي.............................................. 40

روش هاي آماري پژوهش............................................................................................ 42

 

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

آمار توصیفی............................................................................................................... 45

آمار استنباطی.............................................................................................................. 49

 

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری................................................................................................................. 53

ارائه پیشنهادات........................................................................................................... 55

پيشنهاد به پژوهشگران آينده......................................................................................... 55

محدوديت هاي پژوهش.............................................................................................. 56

مشكلات پژوهش........................................................................................................ 57

منابع و مأخذ............................................................................................................... 58

ضمائم........................................................................................................................ 65