حراج بررسی استفاده از وسایل کمک آموزشی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نمایش بزرگتر

پایان نامه بررسی استفاده از وسایل کمک آموزشی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

فایل ورد

77 برگ

جزئیات بیشتر

9,900 تومان بدون مالیات

کلیه کارت های شتاب
کلیه کارت های شتاب

اطلاعات بیشتر

فصل اول

مقدمه.............................................................................................................................................................3

بیان مسئله..............................................................................................................................................................5

اهمیت و ضرورت پژوهش............................................................................................................................7

اهداف پژوهش...............................................................................................................................................9

فرضیه های پژوهش.......................................................................................................................................9

تعریف مفهومی و عملیاتی واژه ها.................................................................................................................9

فصل دوم     

ادبیات تحقیق...............................................................................................................................................11

اهميت و ضرورت تعليم و تربيت...............................................................................................................11

نقش تعليم و تربيت در ترقيکشور............................................................................................................12

برخی از تعاریف آموزش و پرورش............................................................................................................13

تاریخ آموزش و پرورش..............................................................................................................................13

کلياتي در مورد آموزش و پرورش دوره ابتدايي در ايران............................................................................14

تعريف آموزش و پرورش دوره ابتدايي.......................................................................................................14

اهميت آموزش ابتدايي.................................................................................................................................15

اهداف آموزش و پرورش ابتدايي................................................................................................................16

اهداف آموزش و پرورش ابتدايي................................................................................................................16

خلاصه ی از سیر تحولی تاریخی وسایل کمک آموزشی(تکنولوژی آموزشی)...........................................17

تعریف تکنولوژی آموزشی از دیدگاههای مختلف......................................................................................19

کاربرد علوم مختلف در تکنولوژی آموزشی................................................................................................19

مطالعات تطبیقی آموزش فناوری در برنامه درسی آموزشی عمومی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه..........................................................................................................................................................20

بازدیدهای صنعتی فعالیت محور..................................................................................................................21

وسایل کمک آموزشی(تکنولوژی آموزشی).................................................................................................22

بازی.............................................................................................................................................................22

گردش علمی...............................................................................................................................................22

کتاب............................................................................................................................................................23

نقشه و کره...................................................................................................................................................23

کارتونها(کاریکاتور).....................................................................................................................................24

تابلوها..........................................................................................................................................................24

چارت ها.....................................................................................................................................................26

پوستر...........................................................................................................................................................28

مدلها............................................................................................................................................................29

نمودارها.......................................................................................................................................................29

انواع نمودارهای آموزشی.............................................................................................................................29

آزمایشها.......................................................................................................................................................30

دستگاه ضبط صوت.....................................................................................................................................31

تلویزیون......................................................................................................................................................31

نوار ویدئیو و ویدئودیسک..........................................................................................................................32

کامپیوتر........................................................................................................................................................32

پیشرفت تحصیلی.........................................................................................................................................33

اثرات پیشرفت تحصیلی..............................................................................................................................34

پیشینه پژوهش.............................................................................................................................................35

مبانی نظری..................................................................................................................................................41

فصل سوم

مقدمه...........................................................................................................................................................48

جامعه آماری................................................................................................................................................48

نمونه آماری.................................................................................................................................................48

نمونه وروش نمونه گیری............................................................................................................................48

ابزار پژوهش................................................................................................................................................48

پرسشنامه ابزار کمک آموزشی.....................................................................................................................48

پایایی و روایی پرسشنامه ابزار کمک آموزشی.............................................................................................49

روایی پرسشنامه پیشرفت هرمنس................................................................................................................50

پایایی پرسشنامه پیشرفت هرمنس................................................................................................................50

روش تجزیه وتحلیل اطلاعات....................................................................................................................51

 

فصل چهارم

مقدمه...........................................................................................................................................................53

امار توصیفی.................................................................................................................................................53

جدول شماره1.............................................................................................................................................53

جدول شماره2.............................................................................................................................................54

آمار استنباطی...............................................................................................................................................55

فرضيه1........................................................................................................................................................55

فرضيه2........................................................................................................................................................56

فرضيه3........................................................................................................................................................57

فصل پنجم

مقدمه...........................................................................................................................................................59

یافته های تحقیق..........................................................................................................................................61

محدودیت های پژوهش..............................................................................................................................62

پیشنهادات پژوهشی.....................................................................................................................................62

منابع و مأخذ

منابع فارسی.................................................................................................................................................63

منبع انگلیسی................................................................................................................................................65

ضمائم

پرسشنامه انگیزش تحصیلی هرمنس..........................................................................................................