حراج بررسی امکانات و مشکلات تحصیلی دانش آموزان نمایش بزرگتر

پایان نامه بررسی امکانات و مشکلات تحصیلی دانش آموزان

فایل ورد

131 برگ

جزئیات بیشتر

9,900 تومان بدون مالیات

کلیه کارت های شتاب
کلیه کارت های شتاب

اطلاعات بیشتر

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                 صفحه

فصل اول : كليات تحقيق

1-1 مقدمه ............................................................................................................................ 1

2-1 بيان مسأله ................................................................................................................... 2

3-1 ضرورت و اهميت تحقيق.......................................................................................... 4

4-1 سوال‌هاي تحقيق ....................................................................................................... 7

5-1 هدف تحقيق ............................................................................................................ 10

6-1 تعريف مفاهيم و واژگان اختصاصي طرح .......................................................... 11

فصل دوم : مباني نظري و پيشينه تحقيق ............................................... 13

مقدمه................................................................................................................................ 14

1-2 اهداف آموزش و پرورش دوره ابتدايي .............................................................. 15

1-1-2 اهداف اعتقادي............................................................................................ 15

2-1-2 اهداف اخلاقي ............................................................................................ 16

3-1-2 اهداف علمي و آموزشي ........................................................................... 16

4-1-2 اهداف فرهنگي، هنري ............................................................................. 16

5-1-2 اهداف اجتماعي ......................................................................................... 16

6-1-2 اهداف زيستي ............................................................................................. 17

7-1-2 اهداف سياسي ............................................................................................ 17

8-1-2 اهداف اقتصادي .......................................................................................... 17

2-2 ويژگي‌هاي كودكان در دوره ابتدايي .................................................................. 17

3-2 مواد و برنامه‌هاي درسي دوره ابتدايي ............................................................... 20

4-2 درون داده‌هاي نظام آموزش ابتدايي ................................................................. 22

1-4-2 منابع انساني ................................................................................................ 22

2-4-2 منابع مادي نظام آموزش ابتدايي .......................................................... 23

1-2-4-2 منابع كالبدي ..................................................................................... 23

2-2-4-2 منابع تجهيزاتي ................................................................................. 25

3-4-2 منابع مالي .................................................................................................... 25

5-2 تاثير امكانات و تجهيزات مدرسه بر دانش آموزان .......................................... 26

6-2 تاثير امكانات و تجهيزات مدرسه بر معلم ......................................................... 28

7-2 تاثير محيط بر فعاليت‌هاي نظام آموزشي.......................................................... 29

8-2 كلاس‌هاي درس چند پايه..................................................................................... 30

9-2 مشكلات تحصيلي دانش آموزان در مدارس..................................................... 32

1-9-2 افت تحصيلي و عوامل موثر بر آن ..................................................... 32

2-9-2 ترك تحصيل ........................................................................................... 34

3-9-2 نارسايي‌هاي يادگيري ويژه.................................................................... 35

10-2 مشكلات رفتاري دانش آموزان در مدارس..................................................... 37

1-10-2 ترس از مدرسه .................................................................................... 37

2-10-2 فرار از مدرسه ...................................................................................... 37

3-10-2 اختلال لجبازي و نافرماني ................................................................ 38

4-10-2 رفتارهاي نامناسب يا ناپخته ............................................................ 39

5-10-2 بيش فعلي همراه با كمبود توجه ................................................... 39

6-10-2 اضطراب ................................................................................................. 40

7-10-2 بي نظمي در سلوك ........................................................................... 41

11-2 مدارس و دانش آموزان موفق ........................................................................... 41

12-2 فضاهاي آموزشي مدارس ................................................................................... 42

1-12-2 كلاس درس نظري ............................................................................. 42

2-12-2 كلاس درس تجربي............................................................................. 43

13-2 فضاهاي پرورشي .................................................................................................. 45

1-13-2 كتابخانه .................................................................................................. 46

2-13-2سالن چند منظوره ............................................................................... 46

3-13-2 نمازخانه ................................................................................................. 47

4-13-2 اتاق فعاليت‌هاي پرورشي .................................................................. 47

5-13-2 اتاق بهداشت ركت‌هاي اوليه............................................................. 47

14-2 فضاي اداري ........................................................................................................... 47

15-2 فضاهاي پشتيباني يا خدماتي ........................................................................... 49

1-15-2 سرويس‌هاي بهداشتي ....................................................................... 49

2-15-2 آبخوري دانش آموزان ........................................................................ 49

3-15-2 انبار نظافت و شستشو......................................................................... 49

4-15-2 انبار تجهيزات و وسايل....................................................................... 49

16-2 فضاهاي گردش ..................................................................................................... 52

1-16-2 راهروها................................................................................................................ 52

2-16-2 پله‌ها..................................................................................................................... 52

17-2 فضاهاي باز يا محوطه .......................................................................................... 53

1-17-2 فضاي صف جمع و تفريح.................................................................. 53

2-17-2 فضاي سبز، باغچه و درختكاري....................................................... 53

 3-17-2 پاركينگ وسايل نقليه........................................................................ 54

18-2 مكان يابي واحدهاي آموزش.............................................................................. 57

1-18-2 كاربري‌هاي سازگار............................................................................... 57

2-18-2 كاربري‌‌هاي ناسازگار ........................................................................... 57

3-18-2 جهت يابي ............................................................................................. 57

4-18-2 شعاع دسترسي ................................................................................... 58

19-2 انجمن اوليا و مربيان ........................................................................................... 58

20-2 پيشينه تحقيق........................................................................................................ 61

فصل سوم : روش تحقيق......................................................................... 66

مقدمه ................................................................................................................................... 67

1-3 روش تحقيق............................................................................................................... 67

2-3 جامعه آماري.............................................................................................................. 67

3-3 نمونه و روش نمونه گيري...................................................................................... 67

4-3 روش و ابزار جمع آوري اطلاعات ....................................................................... 68

5-3 روش تجزيه و تحليل داده‌ها.................................................................................. 69

فصل چهارم : تجزيه و تحليل اطلاعات.................................................... 70

تجزيه و تحليل سوال 1.................................................................................................... 71

تجزيه و تحليل سوال2...................................................................................................... 75

تجزيه و تحليل سوال3...................................................................................................... 76

تجزيه و تحليل سوال 4.................................................................................................... 77

تجزيه و تحليل سوال 5.................................................................................................... 82

تجزيه و تحليل سوال 6.................................................................................................... 85

بررسي و مقايسه كل سرانه‌ها و مقايسه با استانداردها................................................. 88

تجزيه و تحليل سوال 7.................................................................................................... 89

تجزيه و تحليل سوال8...................................................................................................... 91

تجزيه و تحليل سوال9...................................................................................................... 91

تجزيه و تحليل سوال10................................................................................................... 92

تجزيه و تحليل سوال11................................................................................................... 93

تجزيه و تحليل سوال 12................................................................................................. 95

تجزيه و تحليل سوال 13................................................................................................. 96

تجزيه و تحليل سوال 14................................................................................................. 96

فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري ........................................................... 98

1-5 مقدمه ......................................................................................................................... 99

2-5 بحث و نتيجه گيري ............................................................................................ 100

3-5 يافته‌هاي جانبي تحقيق....................................................................................... 100

4-5 محدوديت‌هاي پژوهش......................................................................................... 108

5-5 پيشنهادها................................................................................................................ 109

الف. پيشنهاد كاربردي.................................................................................................... 109

ب. پيشنهاد پژوهش....................................................................................................... 111