حراج بررسی بین سبک های فرزند پروری و اضطراب جدایی کودکان نمایش بزرگتر

پایان نامه بررسی بین سبک های فرزند پروری و اضطراب جدایی کودکان

فایل ورد

72 برگ

جزئیات بیشتر

9,900 تومان بدون مالیات

کلیه کارت های شتاب
کلیه کارت های شتاب

اطلاعات بیشتر

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

فصل اول :کلیات تحقیق

1-1مقدمه.................................................................................................................. 2

1-2بیان مسئله.......................................................................................................... 2

1-3اهمیت و ضرورت پژوهش................................................................................. 4

1-4فرضیه پژوهش:................................................................................................. 5

1-5 سوالات پژوهش:............................................................................................... 5

1-6هدف پژوهش:..................................................................................................... 6

1-7 متغیرهای پژوهش............................................................................................. 6

1-8تعاریف نظری و عملیاتی واژ ه ها...................................................................... 6

1-9تعریف های عملیاتی............................................................................................ 7

 

فصل دوم :پیشینه موضوع

2-1 پیشینه نظری تحقیق:.......................................................................................... 9

2-2دیدگاه های فرزند پروری:................................................................................ 10

2-2-1 الگوی وینتر باتوم در رابطه با سبک فرزندپروری:.................................... 11

2-2-2 الگوی شفر:.................................................................................................. 11

2-2-3 الگوی درایکلورز :....................................................................................... 12

2-2-4 الگوی زیگلمن:............................................................................................. 15

2-2-5 نظریه اریکسون درباره سبک فرزندپروری................................................ 16

2-2-6 نظریه آدلر درباره سبک های فرزند پروری............................................... 17

2-3 شیوه فزندپروری مسامحه کارانه:.................................................................. 23

2-4 نگرشهای فرزندپروری در روانشناسی........................................................... 24

2-5 اضطراب جدائی  ............................................................................................. 25

2-5-1 انواع اضطراب:........................................................................................ 26

2-5-2 اضطراب جدایی در کودکان........................................................................ 29

2-5-3معيارهای تشخيصی، عالیم و نشانه های اختلال اضطراب جدائی:.......... 32

2-5-4 ویژگی های اختلال اضطراب جدایی............................................................ 34

2-5-5 دوره یا سير اختلال اضطراب جدایی:..................................................... 35

2-5-6علل اضطراب................................................................................................ 35

2-5-7 اضطراب کودکان......................................................................................... 36

2-5-8دلایل بروز اختلال اضطراب جدایی:......................................................... 36

2-5-9 رويكردهاي نظري به اضطراب................................................................... 37

2-5-10درمان اضطراب جدایی............................................................................... 41

2-5-11آماده کردن کودک برای جدایی.................................................................. 41

2-5-12 مدرسه هراسی یا ترس از مدرسه:........................................................... 42

2-5-13 ترس از مدرسه در مقاطع مختلف............................................................. 43

2-6 راهکار :............................................................................................................ 45

2-7 پیشینه تحقیق:............................................................................................... 47

2-7-1سبک فرزندپروری:....................................................................................... 47

2-7-2اضطراب جدایی............................................................................................ 49

 

فصل سوم :روش تحقیق

3-1 روش پژوهش:................................................................................................. 53

3-2جامعه آماري:.................................................................................................... 53

3-3 : نمونه و روش نمونه گيري:........................................................................... 53

3-4 : ابزار پژوهش................................................................................................. 53

3-5آزمون پايايي و روايي ابزارهای اندازه گیری:.................................................. 54

3-6جمع آوری اطلاعات.......................................................................................... 55

 

فصل چهارم: تحلیل داده ها

4-1مقدمه:................................................................................................................ 57

4-2آمار توصیفی:.................................................................................................... 57

4-3 آمار استنباطی:................................................................................................. 59

 

فصل پنجم :بحث ونتیجه گیری

5-1نتیجه گیری:....................................................................................................... 63

5-2محدودیت ها:..................................................................................................... 65

فهرست منابع و ماخذ............................................................................................... 66