حراج بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری با پیشرفت تحصیلی و مهارت های اجتماعی کودکان نمایش بزرگتر

پایان نامه بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری با پیشرفت تحصیلی و مهارت های اجتماعی کودکان

فایل ورد

110 برگ

جزئیات بیشتر

9,900 تومان بدون مالیات

کلیه کارت های شتاب
کلیه کارت های شتاب

اطلاعات بیشتر

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

 

فصل اول : فصل اول کلیات تحقیق

مقدمه:......................................................................................................................... 2

بیان مسئله :................................................................................................................... 4

اهمیت و ضرورت پژوهش :........................................................................................... 7

  اهداف پژوهش.......................................................................................................... 10

  سوال های پژوهش..................................................................................................... 10

  تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم :................................................................................. 11

 

فصل دوم: ادبیات موضوع

مقدمه......................................................................................................................... 14

روش های تربیتی خاواده............................................................................................... 28

شیوه های فرزند پروری از نظر بامیراند............................................................................ 39

نظام پرورش و تربیت کودک........................................................................................ 42

والدین قاطع و اطمینان بخش.......................................................................................... 44

والدین سهل گیر.......................................................................................................... 46

پیشینه پژوهش............................................................................................................. 54

پیشینه های پژوهش در خارج از کشور............................................................................ 55

 

فصل سوم: روش تحقیق

روش تحقیق:............................................................................................................... 71

معرفی پرسشنامه و کاربرد آن........................................................................................ 74

روش نمره گذاری پرسشنامه.......................................................................................... 77

اعتبار و روایی پرسشنامه................................................................................................ 78

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده

مقدمه   ...................................................................................................................... 80

آمار توصیفی............................................................................................................... 81

آمار استنباطی.............................................................................................................. 85

 

فصل پنجم: نتیجه گیری

بحث و نتيجه گيري   ................................................................................................... 93

محدوديتهاي پژوهش................................................................................................ 96

ارائه پيشنهادها (پيشنهادات)............................................................................................ 98

منابع فارسي:............................................................................................................... 100

منابع انگليسي.............................................................................................................. 105