بررسی رابطه بین سازگاری اجتماعی با عزت نفس بین دانش آموزان دختر نمایش بزرگتر

بررسی رابطه بین سازگاری اجتماعی با عزت نفس بین دانش آموزان دختر

فایل ورد 

تعداد صفحات 65

جزئیات بیشتر

9,900 تومان بدون مالیات

کلیه کارت های شتاب
کلیه کارت های شتاب

اطلاعات بیشتر

چکیده.......................................................................................................................................................................................1

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه.........................................................................................................................................................................................3

‏بیان مسئله..................................................................................................................................................................................5

اهمیت پژوهش..........................................................................................................................................................................7

اهداف پژوهش..........................................................................................................................................................................8

فرضیات پژوهش.......................................................................................................................................................................8

تعاريف عملياتي و نظري واژه ها و مفاهيم...............................................................................................................................9

فصل دوم: ادبیات پژوهش

سازگاری اجتماعی..................................................................................................................................................................11

تعریف سازگاری اجتماعی......................................................................................................................................................11

سه هدف عمده ای اجتماعی شدن از نظر جر آرنت(1995)...................................................................................................12

نظریه های سازگاری اجتماعی................................................................................................................................................13

1-نظریه روان پویشی..............................................................................................................................................................13

2-نظریه های یادگیری شناختی اجتماعی...............................................................................................................................15

3-نظریه اجتماعی شناختی......................................................................................................................................................15

4-نظریه پدیدار شناختی.........................................................................................................................................................16

5-نظریه تحولی......................................................................................................................................................................16

 ملاکهای سازگاری اجتماعی..................................................................................................................................................17

ویژگی های افراد دارای سازگاری اجتماعی............................................................................................................................17

افراد سازگار از منظر اجتماعی دارای ویژگیهای زیر هستند....................................................................................................18

عزت نفس..............................................................................................................................................................................19

تعريف عزت نفس..................................................................................................................................................................19

مبانی نظری.............................................................................................................................................................................20

تعاریفی از عزت نفس.............................................................................................................................................................20

اهميت عزت نفس..................................................................................................................................................................20

تفاوت عزت نفس با خويشتن پذيري.................................................................................................................................21

تفاوت عزت نفس با مفهوم خود پنداره................................................................................................................................22

كوپراسميت چهار عامل را در تحول عزت نفس كودك مهم مي داند. كه عبارتند از.............................................................22

زمينه هاي مختلف عزت نفس............................................................................................................................................22

عزت نفس كلي....................................................................................................................................................................23

عوامل موثر در رشد عزت نفس.............................................................................................................................................23

تاثير جنسيت در رشد عزت نفس.........................................................................................................................................24

دختران و زنان در شرايطي، اعتماد به نفس پايين نشان مي دهند كه.......................................................................................24

ابعاد عزت نفس....................................................................................................................................................................25

نیاز حرمت و احترام به خود.................................................................................................................................................25

نشانه‌های عزت نفس ناسالم و عزت نفس سالم.....................................................................................................................26

عزت نفس از دو بخش مهم تشکيل مي شود ........................................................................................................................26

ویژگی های شخصی كه عزت نفس بالا  دارد.........................................................................................................................28

ویژگی های شخصی كه عزت نفس پایین  دارد....................................................................................................................28

عوامل موثر بر عزت نفس...................................................................................................................................................... 29

1.بلوغ.....................................................................................................................................................................................29

2.تاثیرات بیرونی.....................................................................................................................................................................30

 نظریات عزت نفس ..............................................................................................................................................................30

نظریه كوپر اسمیت..................................................................................................................................................................30

 نظریه مازلو............................................................................................................................................................................31

 نظریه ویلیام جیمز..................................................................................................................................................................31

 نظریه جرج مید......................................................................................................................................................................31

نظریه راجرز ...........................................................................................................................................................................31

ابعاد عزت نفس......................................................................................................................................................................35

 عزت نفس اجتماعی..............................................................................................................................................................35

عزت نفس بدنی......................................................................................................................................................................35

 عزت نفس تحصیلی..............................................................................................................................................................35

عزت نفس خانوادگی..............................................................................................................................................................36

عزت نفس كلی.......................................................................................................................................................................36

 مؤلفه های اساسی عزت نفس................................................................................................................................................36

پیشینه تحقیق...........................................................................................................................................................................39

 

فصل سوم: روش تحقیق

جامعه آماری...........................................................................................................................................................................42

نمونه آماری............................................................................................................................................................................42

ابزار استفاده در پژوهش..........................................................................................................................................................42

معرفی پرسشنامه سازگاری اجتماعی.......................................................................................................................................42

اعتبار و پایایی.........................................................................................................................................................................42

روایی پرسشنامه سازگاری اجتماعی.......................................................................................................................................42

روش تحلیل داده ها................................................................................................................................................................43

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری

الف) يافته هاي توصيفي.........................................................................................................................................................45

جدول شماره1- 4..................................................................................................................................................................45

جدول شماره2- 4..................................................................................................................................................................46

جدول شماره3- 4..................................................................................................................................................................47

جدول شماره4- 4..................................................................................................................................................................48

جدول شماره5- 4..................................................................................................................................................................49

جدول شماره6- 4..................................................................................................................................................................50

ب) یافته های مربوط به آمار استنباطی...................................................................................................................................51

فرضيه اول...............................................................................................................................................................................51

فرضيه دوم..............................................................................................................................................................................52

فرضیه سوم.............................................................................................................................................................................53

پنج: بحث و نتیجه فصل گیری

بحث و نتیجه گیری................................................................................................................................................................55

پیشنهادات...............................................................................................................................................................................57

محدودیتها...............................................................................................................................................................................57

منابع........................................................................................................................................................................................58

پیوستها

پرسشنامه سازگاری بل............................................................................................................................................................61

پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت..........................................................................................................................................62