بررسی رابطه بین عقاید دینی و سلامت عمومی دانشجویان  شوشتر نمایش بزرگتر

بررسی رابطه بین عقاید دینی و سلامت عمومی دانشجویان

 فایل ورد 

تعداد صفحات 107

جزئیات بیشتر

9,900 تومان بدون مالیات

کلیه کارت های شتاب
کلیه کارت های شتاب

اطلاعات بیشتر

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

فصل اول : بیان مسأله

مقدمه.......................................................................................................................... 2

بیان مسئله..................................................................................................................... 5

اهمیّت و ضرورت تحقیق.............................................................................................. 10

سؤالات پژوهشی......................................................................................................... 12

اهداف پژوهشی........................................................................................................... 12

فرضیه ها..................................................................................................................... 12

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها.................................................................................. 13

 

فصل دوم: پایه های نظری تحقیق

پایه های نظری و پیشینه ی تحقیق................................................................................... 16

متخصصان دیگر سلامت روان....................................................................................... 27

آرای روان شناسان موافق با دین..................................................................................... 30

دین و سلامت روان...................................................................................................... 43

مقابله ی دینی با تنش.................................................................................................... 43

خشنودی و رضایت از زندگی........................................................................................ 48

تفسیر خوش بینانه از مرگ............................................................................................ 50

افسردگی و خودکشی................................................................................................... 52

اضطراب..................................................................................................................... 56

مصرف سوء الکل و دارو.............................................................................................. 57

مطالعات درمانی........................................................................................................... 58

ساز و کارهای ممکن برای تأثیر دین.............................................................................. 60

دین و سلامت بدن........................................................................................................ 62

سایر مطالعات صورت گرفته در زمینه ی تأثیر دین داری بر جسم و روان انسان                      71

 

فصل سوم: روش پژوهش

روش پژوهش.............................................................................................................. 75

جامعه آماری پژوهش................................................................................................... 75

نمونه آماری  و روش نمونه گیری.................................................................................. 75

طرح پژوهش............................................................................................................... 75

روش دست یابی به داده ها............................................................................................ 75

روش جمع آوری داده ها.............................................................................................. 82

  روش اجرای اصل پژوهش.......................................................................................... 83

  روش آماری  ............................................................................................................ 83

 

 

 

فصل چهارم:يافته ها  

مقدمه......................................................................................................................... 86

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه......................................................................................................................... 91

نتایج تحقیق و بحث و بررسی........................................................................................ 91

محدودیت های پژوهش................................................................................................ 95

پیشنهادهای تحقیق....................................................................................................... 96

منابع و مأخذ................................................................................................................ 98

ضمائم....................................................................................................................... 100