پایان نامه بررسی رابطه کمال گرایی والدین با پیشرفت تحصیلی فرزندان نمایش بزرگتر

پایان نامه بررسی رابطه کمال گرایی والدین با پیشرفت تحصیلی فرزندان

فایل ورد 

تعداد صفحات 67

جزئیات بیشتر

9,900 تومان بدون مالیات

کلیه کارت های شتاب
کلیه کارت های شتاب

اطلاعات بیشتر

فهرست مطالب

عنوان                                                                                         صفحه

             چکیده.........................................................................................................................ز

 

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 مقدمه................................................................................................................... 2

2-1بيان مسئله.............................................................................................................. 3

3-1اهميت وضرورت تحقيق......................................................................................... 5

4-1هدف تحقيق.......................................................................................................... 7

5-1فرضيه هاي تحقيق.................................................................................................. 7

6-1 تعاریف مفهومی.................................................................................................... 9

 

فصل دوم:ادبیات پژوهش

2-1 ابعاد کمال گرایی.................................................................................................. 10

2-2 ابعاد کمال گرایی از دیدگاه هویت و فلت1991...................................................... 10

2-3 مفهوم کمال گرایی................................................................................................ 12

4-2 ویژگی های افراد کمال گرا................................................................................... 13

5-2 بیماری های مرتبط با کمال گرایی.......................................................................... 16

6-2 عملکرد تحصیلی................................................................................................. 18

7-2 عوامل خانوادگی، اجتماعی و عملکرد تحصیلی....................................................... 19

8-2 دانش اموزان کمال گرا.......................................................................................... 22

9-2 تفاوت محیط زندگی دانش آموزان زرنگ با پیشرفته با ضعیف................................. 23

10-2 عوامل موثر در ترک تحصیل دانش اموزان............................................................. 25

11-2 گستره نظری تحقیق............................................................................................ 27

12-2 پیشینه پژوهش................................................................................................... 39

 

فصل سوم:روش شناسی پژوهش

طرح تحقیق................................................................................................................ 41

جامعه آماری............................................................................................................... 41

نمونه وروش نمونه گیری............................................................................................. 41

ابزارهای اندازه گیری................................................................................................... 42

آزمون کمال گرایی تري- شورت و همكاران.................................................................. 42

معرفی پرسشنامه کمال گرایی مثبت و منفی تری شورت و همکاران (PANPS)            42

پایایی پرسشنامه.......................................................................................................... 43

پرسشنامه انگیزه پیشرفت تحصیلی هرمنس.................................................................... 44

روایی پرسشنامه پیشرفت هرمنس................................................................. 45

پایایی پرسشنامه پیشرفت هرمنس................................................................. 45

روش تحلیل داده ها................................................................................ 47

 

فصل چهارم:تجزیه و تحیل داده ها

آمار توصيفي............................................................................................................... 49

آمار استنباطی.............................................................................................................. 52

 

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری

نتیجه گیری................................................................................................................. 56

پیشنهادات پژوهشی.................................................................................................... 56

محدودیت های پژوهش.............................................................................................. 57

منابع.......................................................................................................................... 58

پیوست....................................................................................................................... 61