پایان نامه بررسی رابطه وضعیت اجتماعی و متغیرهای فردی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع دبیرستان شوشتر نمایش بزرگتر

پایان نامه بررسی رابطه وضعیت اجتماعی و متغیرهای فردی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع دبیرستان شوشتر

فایل ورد 

تعداد صفحات 61

جزئیات بیشتر

10,000 تومان بدون مالیات

کلیه کارت های شتاب
کلیه کارت های شتاب

اطلاعات بیشتر

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات

مقدمه................................................................................................................................................................... 2

1-1 بیان مسأله.................................................................................................................................................. 3

1-2 ضرورت و اهمیت ...................................................................................................................................... 4

1-3 هدف پژوهش ............................................................................................................................................ 6

1-4 سوالات پژوهش ....................................................................................................................................... 6

1-5 فرضیات پژوهش........................................................................................................................................ 6

1-6 تعاریف متغیرهای پژوهش......................................................................................................................... 7

 

 

فصل دوم: ادبیات

2-1 بخش 1: ادبیات پژوهش........................................................................................................................... 9

2-1-1 تعاريف مربوط به خانواده..................................................................................................................... 9

2-1-2 انواع خانواده از نظر بعد تربيتي .......................................................................................................... 10

2-1-3 روابط و نظام ارزشي خانواده.............................................................................................................. 12

2-1-4 نقش اقتصاد در خانواده....................................................................................................................... 14

2-1-5 وضعیت اجتماعی و اقتصادی والدین................................................................................................ 16

2-1-6 تاریخچه .............................................................................................................................................. 17

2-1-7 پیشرفت تحصیلی .............................................................................................................................. 25

2-2 بخش2: پیشینه پژوهش ......................................................................................................................... 26

2-2-1 تحقيقات انجام شده در داخل ........................................................................................................... 26

2-2-2 تحقيقات انجام شده در خارج از كشور ............................................................................................. 28

2-3 بخش3: مبانی نظری .............................................................................................................................. 29

2-3-1 نظر اندیشمندان راجع به موضوع....................................................................................................... 30

2-3-2 نظریه های یادگیری اجتماعی .......................................................................................................... 32

 

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1 روش تحقيق............................................................................................................................................. 39

3-2 جامعه آماري............................................................................................................................................. 39

3-3 نمونه آماري............................................................................................................................................... 39

3-4 ابزار استفاده در پژوهش .......................................................................................................................... 39

3-5 روش‌هاي آماري....................................................................................................................................... 41

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 آمار توصیفی.............................................................................................................................................. 43

4-2 آمار استنباطی .......................................................................................................................................... 46

 

فصل پنجم: نتیجه گیری

5-1 نتیجه گیری .............................................................................................................................................. 50

5-2 محدوديت هاي تحقيق............................................................................................................................ 52

5-3 پيشنهادات................................................................................................................................................. 53

منابع ................................................................................................................................................................... 54