طرح درس علوم پایه اول ابتدایی درس جانوران نمایش بزرگتر

طرح درس علوم پایه اول ابتدایی درس جانوران

5,900 تومان بدون مالیات

کلیه کارت های شتاب
کلیه کارت های شتاب

اطلاعات بیشتر

شامل

هدف کلی درس

اهداف جزیی:

اهداف رفتاری:

رفتار ورودی:

آزمون  رفتار ورودی:

مفاهیم کلیدی درس:

مهارتهای قبل از تدریس:

مهارتهای تدریس :

مهارتهای پایان تدریس:

جمع بىدی تدریس؛

ارزشیابی پایانی :

رسانه های  آمىزشی:

الگىهای تدریس :

مدل استقرار دانش  آموزان: