طرح درس فارسی بخوانیم و بنویسیم پایه پنجم ابتدایی نمایش بزرگتر

طرح درس فارسی بخوانیم و بنویسیم پایه پنجم ابتدایی

شامل

هدف کلی درس

اهداف جزیی:

اهداف رفتاری:

رفتار ورودی:

آزمون  رفتار ورودی:

مفاهیم کلیدی درس:

مهارتهای قبل از تدریس:

مهارتهای تدریس :

مهارتهای پایان تدریس:

جمع بىدی تدریس؛

ارزشیابی پایانی :

رسانه های  آمىزشی:

الگىهای تدریس :

مدل استقرار دانش  آموزان:

5,900 تومان بدون مالیات

کلیه کارت های شتاب
کلیه کارت های شتاب