حراج رقابت پذیری در زنجیره تامین نمایش بزرگتر

پایان نامه رقابت پذیری در زنجیره تامین

فایل ورد

97 برگ

جزئیات بیشتر

10,000 تومان بدون مالیات

کلیه کارت های شتاب
کلیه کارت های شتاب

اطلاعات بیشتر

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                          صفحه

فصل اول : کلیات پژوهش

1-1 مقدمه................................................................................................................... 2

1-2 بیان مسأله ........................................................................................................... 3

1-3 ضرورت و اهمیت پژوهش.................................................................................... 5

1-4 تعريف مديريت زنجيره تامين ............................................................................... 5

1-5 فرآيندهاى اصلى .................................................................................................. 6

1-6 فازهاى اصلى مديريتزنجيره تامين....................................................................... 7

1-6-1 فاز اول: طراحى مفهومى................................................................................... 7

1-6-2 فاز دوم:طراحى جزييات و تست..................................................................... 7

1-6-3 فاز سوم: پياده سازى.......................................................................................... 8

1-7 انقلاب زنجيره تأمين.............................................................................................. 8

1-8 مدیریت زنجیر در شرکت ها................................................................................. 10

 

فصل دوم: مروری بر تحقیقات گذشته

2-1 مديريت موجودي كالا.......................................................................................... 13

2-2 تداركات.............................................................................................................. 13

2-3 نكات كليدي كه بايد آموخت................................................................................ 15

2-4 رقابت پذيري ..................................................................................................... 16

2-5  محيط فرصت هاي راهبردي................................................................................ 17

2-5-1 راهبردهايي براي مزيت رقابتي ......................................................................... 17

2-5-2 سيستم پشتيباني تيمي با استفاده از گردش كار يا گروه افزار................................. 18

2-5-3 انفورماتيك شناختي : چارچوبي نظري براي مديريت زنجيره عرضه                   18

2-5-4 يك راهبرد جامع براي مزيت پايدار بلند مدت.................................................... 18

2-5-5 بعد الكترونيكي مديريت زنجيره تأمين................................................................ 19

2-5-6 دانش روز ...................................................................................................... 19

2-6 چشم انداز مديريت راهبردي................................................................................. 21

2-7 فرايندهاي شركتي................................................................................................. 22

2-7-1 اصلاح فرايند................................................................................................... 22

2-7-2 يكپارچهسازي فرآیند های اساسي .................................................................... 23

2-7-3 یکپارچه سازی فرآيندهاي در حال ظهور ........................................................... 24

2-7-4 ادغام فرايند چند واحدي و چند شركتي ............................................................ 24

2-8 افراد به عنوان يك سرمايه راهبردي ....................................................................... 25

2-8-1 ارتقاي روش ها با استفاده از فناوری اطلاعات.................................................... 25

2-8-2 بينش سازمان هاي واقعا مولد و بهره ور............................................................. 25

2-8-3 سيستم هاي پشتيباني كار تيمي ......................................................................... 29

2-8-4 راهبردهايي براي مزيت رقابتي ......................................................................... 31

2-8-5 سيستم پشتيباني تيمي با استفاده از گردش كار يا گروه افزار ................................ 32

2-8-6 ساختار چند خدماتي براي نقش هاي متوازن افراد و فناوري ............................... 33

2-8-7 مديريت توسعه دانش فرايند ............................................................................. 34

2-8-8 مديريت دانش راهبردي ................................................................................... 35

2-8-9  الگوهاي انديشه و عمل .................................................................................. 35

2-8-10 الگوها به عنوان نمونه نه به عنوان عامل محدود كننده ........................................ 35

2-9  فناوري و الگوها ................................................................................................ 36

2-9-1 چارچوبي نظري براي مديريت زنجيره عرضه ..................................................... 37

2-9-2 انفورماتيك شناختي.......................................................................................... 37

2-9-3 پشتيباني فناوري از الگوها : مرور اجمالي .......................................................... 38

2-10- فرصت هاي راهبردي ...................................................................................... 39

2-10-1 راهبرد اوليه .................................................................................................. 39

2-10-2 در جستجوي دستيابي به مزيت رقابتي چشمگير................................................ 40

2-10-3 راهبرد جامع براي مزيت پايدار بلند مدت ....................................................... 40

2-10-4 فرصت براي لجستيك.................................................................................... 41

2-10-5 مزيت رقابتي از طريق افراد و فناوري ............................................................. 42

2-11 فن‌آورى اطلاعات و مديريت زنجيره تامين.......................................................... 43

2-11-1 بررسىمديريت زنجيره تامين در  تجارت الكترونيك........................................ 43

2-11-2 موانع پياده‌سازي SCM................................................................................. 44

2-11-3 بررسى تكنولوژىتوليد و برآورد .................................................................... 45

2-12 ساختار شبكة تأمين   ......................................................................................... 45

2-13 ابعادساختاري شبكه(ساختارافقی وعمودی)........................................................... 46

2-13-1 بعد عمودي ساختار........................................................................................ 46

2-13-2 بعد موقعيت افقي ساختار................................................................................ 47

2-13-3 ارتباطات و اطلاعات درون شبكه..................................................................... 47

2-14 فرايند‌هاي شبكة تأمين........................................................................................ 48

2-14-1 فرايند مديريت ارتباطات ................................................................................ 48

2-14-2 فرايند مديريت خدمت.................................................................................... 48

2-14-3 فرايند مديريت موجودی ................................................................................ 48

2-14-4 فرايند سفارش ها و نيازمندي ها ..................................................................... 49

2-14-5 فرايند جريان توليد......................................................................................... 49

2-14-6 فرايند تداركات ............................................................................................. 49

2-14-7 فرايند توسعه محصول وخريد ......................................................................... 49

2-14-8 فرايند بازگشت.............................................................................................. 49

2-14-9 شبكة تأمين يكپارچه چیست .......................................................................... 50

2-14-9-1 مرا حل یکپار چه سازی.............................................................................. 51

2-14-9-2 تجهيزات كليدي مديريت زنجيره تأمين........................................................ 51

2-14-9-3 دسته‌بندي دوازده‌گانه ................................................................................. 51

2-14-9-4 موقعيت مكاني .......................................................................................... 52

2-14-9-5 حمل و نقل و لجستيك ............................................................................. 52

2-14-9-6 موجودي و پيش‌بيني................................................................................... 52

2-15 بازاريابي .......................................................................................................... 53

2-15-1 روش VMI ................................................................................................ 53

2-15-2 طبقه بندي موقعيت ........................................................................................ 53

2-15-3 طراحي محصول و معرفي توليدات جديد......................................................... 53

2-15-4 پشتيباني و خدمات پس از فروش................................................................... 54

2-15-5 پيمان‌هاي استراتژيك وخريد كالا..................................................................... 54

2-15-6 مباحث جهاني............................................................................................... 54

2-15-7 جيم مورگان (Jim Morgan)....................................................................... 55

2-15-8  تداوم تحويل به موقع محصول....................................................................... 55

2-16 همياري و روند تقاضا ....................................................................................... 56

2-16-1 فرد هيوويت (Fred Hewitt) ..................................................................... 57

2-16-2 مديريت اطلاع‌رساني ..................................................................................... 58

2-16-3 مديريت تحول  ............................................................................................. 58

2-16-4 مراحل مديريت تحولات در محيط شبكه تأمين................................................. 59

2-16-5 تشخيص دادن نقش‌های تازه .......................................................................... 59

2-16-6  انتخاب فناوري مناسب.................................................................................. 60

2-16-7 مدل‌هاي كسب و كار اينترنتي در حال تكامل.................................................... 60

2-16- 8 مبارزه باكلاهبرداري در تجارت الكترونيكي..................................................... 61

2-16-9 حمل و نقل الكترونيكي.................................................................................. 62

2-16-10 تداركات الكترونيكي..................................................................................... 63

2-16-11 دسترسي الكترونيكي به منابع........................................................................ 64

2-16-12 تهيه الكترونيكي مواد اوليه............................................................................ 65

2-16-13 نكات مربوط به تهيه مواد اوليه به صورت الكترونيكي ..................................... 66

2-17 مواردي از شيوه‌هاي برتر..................................................................................... 67

2-17-1تأكيد روي آموزش الكترونيكي......................................................................... 67

2-17-2 خدمات پشتيباني در موقع ارائه طريق .............................................................. 67

2-17-3 قرار دادن مديريت مواد اوليه دراينترنت............................................................ 67

2-17-4 سازمان‌دهي................................................................................................... 68

2-17-5 افزايش تدريجي مديريت داده ها..................................................................... 68

2-17-6 كنفراس اينترنتي ............................................................................................ 68

 

فصل سوم: مواد و روش ها

3-1 مدیریت زنجیره تامین و تقاضا.............................................................................. 70

3-2 تحقيقات FMCG ............................................................................................. 73

3-3 عامل تجزيه وتحليل ............................................................................................ 73

3-3-1 حالت اعتماد  ................................................................................................. 75

3-3-2 دانش لجستيك................................................................................................ 76

3-3-3 حالت انعطاف پذيري در توليد.......................................................................... 76

3-3-4 روندها............................................................................................................ 76

CP/F5-3-3 ............................................................................................................. 76

3-3-6 نرخ گذاري استراتژيك..................................................................................... 76

3-3-7 بررسي وابسته به تجارت.................................................................................. 77

3-3-8 لجستيك هاي E ............................................................................................. 77

MVC9-3-3 ............................................................................................................ 77

3-3-10 توزيع كنندگان لجستيك.................................................................................. 77

 

فصل چهارم: نتایج و بحث

4-1 گذر از زنجيره تأمين به شبكه تأمين........................................................................ 80

4-2 سير تكامل گروه‌هاي هميار.................................................................................... 80

4-3 امكان بهبود كيفيت در جبهه IT ........................................................................... 81

4-4 مدل‌هاي كسب و كار اينترنتي در حال تكامل.......................................................... 81

 

فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهاد

5-1 نتيجه گيري.......................................................................................................... 84

5-2 مبارزه باكلاهبرداري در تجارت الكترونيكي............................................................ 85

منابع و مأخذ............................................................................................................... 87

منابع فارسی................................................................................................................ 87

منابع لاتین.................................................................................................................. 88