حراج كنه نيشكر نمایش بزرگتر

پایان نامه كنه نيشكر

فایل ورد

21 برگ

جزئیات بیشتر

10,000 تومان بدون مالیات

کلیه کارت های شتاب
کلیه کارت های شتاب

اطلاعات بیشتر

فهرست مطالب

عنوان                                      صفحه

فصل اول: مقدمه

1-1- مقدمه.................................................................................................................................. 2

 

فصل دوم:بررسی منابع

٢- بررسي منابع............................................................................................................................ 6                           ......................................................................................................................................................                 

٢-١- نيشكر................................................................................................................................... 6                        ......................................................................................................................................................                              ......................................................................................................................................................

٢-١-١- اهميت نيشكر.................................................................................................................. 6

٢-١-٢- مشخصات گياه شنا سي نيشكر.......................................................................................... 7

٢-١-٣- سطح زير كشت نيشكر..................................................................................................... 8

٢-١-۴- مشخصات اقليمي............................................................................................................ 9

٢-١-٥- كنه نيشكر........................................................................................................................ 10

٢-١-٦- شكل شناسي.................................................................................................................... 12

٢-١-٧- زيست شناسي.................................................................................................................. 14

٢-١-٨- روش هاي كنترل........................................................................................................... 14

نتيجه گيري................................................................................................................................... 18

منابع.............................................................................................................................................. 19