حراج مديريت تلفيقي با آفات ساقه خوار نيشكر با استفاده از تله هاي فرموني و كنترل بيولوژيك در خوزستان نمایش بزرگتر

پایان نامه مديريت تلفيقي با آفات ساقه خوار نيشكر با استفاده از تله هاي فرموني و كنترل بيولوژيك در خوزستان

فایل ورد

76 برگ

جزئیات بیشتر

9,900 تومان بدون مالیات

کلیه کارت های شتاب
کلیه کارت های شتاب

اطلاعات بیشتر

مقدمه و اهداف.............................................................................................................. .....1

بررسي منابع.................................................................................................................. ....4

مشخصات آفت ساقه خواران........................................................................................... ....5

گیاهان میزبان آفت......................................................................................................... ....8

طرز خسارت ساقه خواران نيشكر..................................................................................... ....8

زمستان گذرانی.............................................................................................................. ....9

رفتار جفت­گیری شب پره............................................................................................... ..11

طرز زندگی...................................................................................................................................11

تعداد نسل ساقه خوار نیشکر...........................................................................................................12

روش هاي مبارزه باساقه خوار نيشكر..............................................................................................16

زنبور پارازيت تخم ساقه خواران نيشكر Telenomus busseolae.......................................... 16

راهنمای استفاده از تله های فرمونی................................................................................... 23

فرمون چیست................................................................................................................ 23

انواع فرمون ها............................................................................................................... 24

تله هاي فرموني و كاربرد آنها.......................................................................................... 25

فرمون هاي جنسي.......................................................................................................... 27

کاربرد فرمون در جهت کنترل آفات.............................................................................................28

استفاده از فرمون ها درسطح جهان.................................................................................... 30

استفاده از سيموكميكال در برنامه مديريت تلفيقي آفات   ............................................................. ٣1

رد یابی آفات ...............................................................................................................................31

اجرای سیستم تله گذاری .............................................................................................................32

تاكتيك هاي مورد استفاده جهت جلب كردن آفات وامحاء آنها.......................................... 33

كاربرد فرمون هاي آفات اشجار جهت رديابي................................................................... 37

معرفي تله ها............................................................                                                         ....................................................................39

مواد و روش ها.............................................................................................................. 44

كاربرد تله هاي قيفي در مزارع نيشكر............................................................................................45

تله هاي تركيبي فرموني-نوري......................................................................................... 48

پرورش كرم ساقه خوار نيشكر S. nonagrioides در آزمايشگاهها بمنظور تهيه تخم آفت براي تكثير

 زنبور T. busseolae....................................................................................................................51

فعاليت در بخش انسكتاريوم      .....................................................................................................51     

نتايج و بحث..................................................................................................................................61

نتیجه گیری ....................................................................................................................................65

منابع ...............................................................................................................................................66