حراج بررسی تاثیر ابعاد کیفیت زندگی کاری بر رضایت شغلی کارکنان بیمارستان نمایش بزرگتر

پایان نامه بررسی تاثیر ابعاد کیفیت زندگی کاری بر رضایت شغلی کارکنان بیمارستان

فایل word

تعداد صفحات:76

جزئیات بیشتر

10,000 تومان بدون مالیات

کلیه کارت های شتاب
کلیه کارت های شتاب

اطلاعات بیشتر

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات

1-1مقدمه.................................................................................................................................................. 2

1-2بیان مسأله........................................................................................................................................... 3

1-3اهمیت و ضرورت انجام تحقیق......................................................................................................... 4

1-4هدف پژوهش..................................................................................................................................... 9

1-5فرضیه اصلی....................................................................................................................................... 9

1-6فرضیه فرعی....................................................................................................................................... 9

1-7تعريف واژه‌ها:.................................................................................................................................... 10

 

فصل دوم: مبانی نظری پژوهش

مقدمه......................................................................................................................................................... 12

مفاهیم کیفیت زندگی کاری...................................................................................................................... 12

ابهامات تعاریف  ...................................................................................................................................... 13

اهداف کیفیت زندگی کاری  ................................................................................................................... 14

متغیرهای کیفیت زندگی کاری  ............................................................................................................... 15

تعریف «شغل ».......................................................................................................................................... 20

عوامل مؤثربررضايت شغلي...................................................................................................................... 24

آثار وجود رضایت شغلی.......................................................................................................................... 27

رضايت شغلي وبهره وري......................................................................................................................... 32

نظریه هرزبرگ (F. Herzberg)....................................................................................................... 37

 

فصل سوم:روش تحقیق

نوع پژوهش:.............................................................................................................................................. 45

جامعه پژوهش........................................................................................................................................... 45

روش تعيين حجم نمونه........................................................................................................................... 45

نمونه پژوهش:........................................................................................................................................... 45

محيط پژوهش........................................................................................................................................... 45

ابزار گرداوري داده‌ها و روايي و پايايي آنها............................................................................................. 46

روش تجزيه و تحليل داده‌ها:.................................................................................................................... 46

 

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

ويژگي‌هاي جمعيت شناختي نمونه  مورد مطالعه :.................................................................................. 49

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری............................................................................................................................................... 61

پيشنهادات :............................................................................................................................................... 62

منابع و مأخذ............................................................................................................................................. 64