پایان نامه بررسی رضایت شغلی کارمندان قراردادی مناطق نفت خیز جنوبی از وضعیت رفاهی خود نمایش بزرگتر

پایان نامه بررسی رضایت شغلی کارمندان قراردادی مناطق نفت خیز جنوبی از وضعیت رفاهی خود

فایل ورد

70 برگ

جزئیات بیشتر

9,900 تومان بدون مالیات

کلیه کارت های شتاب
کلیه کارت های شتاب

اطلاعات بیشتر

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

فصل اول................................................................................................................... 1

مقدمه.......................................................................................................................... 2

بیان مسئله..................................................................................................................... 3

اهمیت و ضرورت پژوهش............................................................................................. 6

هدف پژوهش.............................................................................................................. 7

فرضیات پژوهش.......................................................................................................... 7

تعریف اصطلاحات ...................................................................................................... 7

 

فصل دوم: پیشینه نظری تحقیق................................................................................ 9

رضایت شغلی:............................................................................................................. 10

عوامل موثر بر رضایت شغلی......................................................................................... 16

سوابق فردی رضایت شغلی:........................................................................................... 22

پیشینه پژوهشی............................................................................................................. 38

 

فصل سوم: روش تحقیق.......................................................................................... 42

جامعه آماری:.............................................................................................................. 43

نمونه آماری:............................................................................................................... 43

ابزار اندازه گیری:........................................................................................................ 43

روش پژوهش.............................................................................................................. 45

روش اجرا و گردآوری داده ها..................................................................... 45

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها..................................................................... 46

آمار توصیفی............................................................................................................... 47

آمار استنباطی.............................................................................................................. 51

 

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري.............................................................................. 56

نتیجه گیری................................................................................................................. 57

محدودیت ها............................................................................................................... 60

پیشنهادها.................................................................................................................... 61

منابع........................................................................................................................... 62

پیوست....................................................................................................................... 64