حراج اثر جهانی شدن بر تورم ایران نمایش بزرگتر

اثر جهانی شدن بر تورم ایران

فایل ورد

69 برگ

جزئیات بیشتر

9,900 تومان بدون مالیات

کلیه کارت های شتاب
کلیه کارت های شتاب

اطلاعات بیشتر

فهرست مطالب

چکيده........................................................................................................... 1

 

فصل اول :کلیات تحقیق

1-1-مقدمه..................................................................................................... 3

1-2-بیان مساله................................................................................................ 4

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق.......................................................................... 5

1-4-اهداف پژوهش........................................................................................ 5

1-5-سوالات پژوهش...................................................................................... 6

1-6-فرضیات پژوهش..................................................................................... 6

1-7-تعاریف و اصلاحات................................................................................ 6

 

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق

2-1-مقدمه..................................................................................................... 8

2-2-نظريات اقتصادي در خصوص منشأ تورم..................................................... 8

2-2-1-نظريه مقداري پول................................................................................ 8

2-2-2-نظريه جديد مقداري پول (پوليون).......................................................... 10

2-2-3-الگوي شكاف تورمي كينز.................................................................... 11

2-2-4-الگوي فشار هزينه................................................................................ 11

2-2-5-الگوي تورم از ديدگاه ساختارگرايان...................................................... 12

2-3-نگاهي به واقعيات اقتصاد ايران................................................................... 12

2-4-بررسي روند نقدينگي، توليد ناخالص داخلي و شاخص‌هاي مختلف قيمت       13

2-4-1-نقدينگي و رشد آن.............................................................................. 13

2-4-2-توليد ناخالص داخلي و رشد آن............................................................. 13

2-4-3-شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي و رشد آن................................... 13

2-4-4-شاخص ضمني توليد ناخالص داخلي...................................................... 14

2-4-5-شاخص قيمت كالاهاي وارداتي............................................................. 14

2-5-بررسي ميزان همبستگي تورم و رشد نقدينگي در اقتصاد ايران                         14

2-6-بررسي همبستگي سطح عمومي قيمت، شاخص بهاي كالاهاي وارداتي            19

2-7-تورم ساختاري در اقتصاد ايران.................................................................. 23

2-8-تلاش در جهت تحقق آموزه‌هاي اقتصاد اسلامي.......................................... 27

2-9-اصلاح ساختار توليد................................................................................. 29

 

فصل سوم: پیشینه تحقیق

3-1-مقدمه..................................................................................................... 36

3-2-بررسی پژوهش های انجام شده در رابطه با موضوع پژوهش                           36

3-2-1-پژوهش های داخل کشور..................................................................... 36

3-2-2-پژوهش های خارج از کشور................................................................. 41

 

 

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات

4-1-مقدمه..................................................................................................... 43

4-2-جمع‌بندي............................................................................................... 43

4-3-بررسی سوالات پژوهش........................................................................... 44

4-4-نتیجه گیری............................................................................................. 45

4-5-پیشنهادات............................................................................................... 46

4-6-راهکار ها............................................................................................... 50

منابع............................................................................................................... 57