حراج ارزیابی تاثیر مهارت مذاكره مديران بازرگاني با فروش شركت نمایش بزرگتر

ارزیابی تاثیر مهارت مذاكره مديران بازرگاني با فروش شركت

فایل ورد

118 برگ

جزئیات بیشتر

9,900 تومان بدون مالیات

کلیه کارت های شتاب
کلیه کارت های شتاب

اطلاعات بیشتر

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                صفحه

 

فصل اول: كليات تحقيق

 

مقدمه__________________________________________

تعريف موضوع تحقيق______________________________

تاريخچه و سابقه موضوع تحقيق ___________________

اهميت و ضرورت تحقيق ___________________________

اهداف تحقيق ___________________________________

چهارچوب نظري تحقيق ____________________________

اركان اساسي مذاكره ____________________________

فرضيات تحقيق __________________________________

فرضيه اصلي ____________________________________

روش تحقيق _____________________________________

قلمرو تحقيق ___________________________________

ابزارهاي گرد آوري اطلاعات_______________________

روش تجزيه و تحليل داده ها______________________

محدوديت هاي تحقيق______________________________

تعريف واژگان و اصطلاحات به كار رفته در تحقيق ___

 

 

فصل دوم:ادبيات تحقيق  

تعاريف مذاكره _________________________________

اركان اصلي مذاكره _____________________________

اقدامات و مراحل انجام كار قبل از مذاكره _______

تعيين محل مذاكره_______________________________

زمان بندي _____________________________________

دفاع از اصول اوليه مذاكرات و رفع عوامل بازدارنده___

توافق هاي آشكار و نهان ________________________

روش هاي مذاكرات بازاريابي______________________

انواع اساسي مذاكره ____________________________

مهارت هاي مذاكره و نفوذ _______________________

تاكتيك هاي اساسي در مذاكره ____________________

شش اصل كليدي موفقيت در مذاكره _________________

مسائل ميان فرهنگي در مذاكره ___________________

بررسي تطبيقي سبك هاي مذاكره در جهان ___________

جنبه هاي اخلاقي مذاكره _________________________

 

 

فصل سوم:روش تحقيق

 

مقدمه__________________________________________

روش تحقيق______________________________________

طبقه بندي بر اساس روش__________________________

طبقه بندي بر اساس اهداف _______________________

جامعه و نمونه آماري مورد تحقيق_________________

جامعه آماري____________________________________

نحوة گزينش نمونه_______________________________

روش‌ها و ابزار گردآوري اطلاعات___________________

روش بررسي اسناد و مدارك________________________

روش ميداني_____________________________________

پرسشنامه_______________________________________

قابليت اعتماد پرسشنامه_________________________

روش‌ها و فنون آماري مورد استفاده براي تجزيه و تحليل مشاهدات  

فصل چهارم:تجزيه و تحليل آماري اطلاعات تحقيق

بررسي فرضيه تحقيق______________________________

 

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات

نتيجه گيري از فرضيه____________________________

پيشنهادات _____________________________________

منابع و مأخذ___________________________________

فهرست منابع فارسي _____________________________

فهرست منابع انگليسي ___________________________

فهرست سايت ها _________________________________

پيوست__________________________________________